.
.

Nhiệm vụ của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương:

1.  Lãnh đạo các Đảng bộ trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chính trị: 

- Quán triệt đường lối, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước và xây dựng chương trình hành động sát hợp với doanh nghiệp. 

-  Lãnh đạo triển khai nhiệm vụ chính trị để các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; kiểm tra giám sát tổ chức Đảng và đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

-  Đề xuất với các cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền về cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh trong sản xuất, kinh doanh.

-  Lãnh đạo thực hiện các chủ trương của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an àn xã hội và bí mật quốc gia.

2 Công tác chính trị, tư tưởng :

-   Lãnh đạo các tổ chức Đảng thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, đơn vị.

- Gíáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng văn hoá doanh nghiệp, giữ gìn bản sắc dân tộc trong hội nhập kinh tế quốc tế. 

-  Bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực hoạt động thực tiễn, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, đảng viên.

3. Công tác xây dựng tổ chức Đảng : 

- Lãnh đạo việc xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh; thực hiện đúng Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương về nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng và quản lý đảng viên; bồi dưỡng cấp uỷ viên, cán bộ chuyên trách công tác Đảng ; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên; đánh giá chất lượng khen thưởng, kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên theo quy định của Trung ương.

- Đề xuất với Trung ương về hệ hệ thống tổ chức Đảng trực thuộc phù hợp với hệ thống tổ chức doanh nghiệp.

-  Lãnh đạo Đảng bộ thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

4. Công tác cán bộ:

-  Lãnh đạo, kiểm tra, hướng dẫn các Đảng uỷ trực thuộc trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, quyết định về cán bộ và công tác cán bộ. Lãnh đạo các Đảng uỷ trực thuộc thực hiện việc nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luôn chuyển , bổ nhiệm, miễn nhiệm, giới thiệu, ứng cử đối với cán bộ theo phân cấp quản lý. 

-  Tham gia với các Ban Đảng, Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Khối quản lý. Tham gia ý kiến về bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với đảng viên là Uỷ viên hội đồng quản trị của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, đơn vị trong Khối và cán bộ thuộc diện Hội đồng quản trị các tập đoàn, tổng công ty, đơn vị quyết định.

- Quyết định về tổ chức bộ máy và cán bộ chuyên trách công tác Đảng thuộc thẩm quyền theo phân cấp quản lý. Đề nghị với các cơ quan có thẩm quyền về chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách công tác đảng.

5. Công tác kiểm tra giám sát:

- Lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; giữ nghiêm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ vững đoàn kết nội bộ.

- Chống suy thoái về tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, lối sống; phòng chống tham nhũng, lãng phí có hiệu quả.

- Chủ động phát hiện, kịp thời ngăn chặn tổ chức Đảng, cán bộ và đảng viên có biểu hiện vi phạm; xử lý nghiêm minh tổ chức Đảng, cán bộ và đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

6. Công tác dân vận :

-  Chỉ đạo các Đảng uỷ trực thuộc về việc lãnh đạo các đoàn thể chính trị-xã hội, các tổ chức nghề nghiệp thuộc Khối theo quy định của Trung ương.

- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của người lao động để thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và phảp vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, của nhà đầu tư. Động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để các đoàn thể tham gia xây dựng Đảng và quản lý doanh nghiệp; đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, đơn vị.

- Lãnh đạo Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức và cán bộ. 

 

.
.
.
.
.