.
.

Trung ương Đoàn làm việc với Đoàn Khối DNTW về kết quả thực hiện Nghị quyết số 25 của BCH Trung ương Đảng khoá X

Thứ Ba, 29/05/2018|13:58

Ngày 22/05/2018, Đoàn Khảo sát BCH Trung ương Đoàn đã có buổi làm việc với Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam về đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Đến dự buổi làm việc, có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, đồng chí Vũ Đức Tú – Uỷ viên Ban Thường Vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Nguyễn Thị Phượng – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy – Trưởng ban Chỉ đạo Phát triển Thanh niên Agribank – Phó Tổng Giám đốc Agribank.

Hội nghị đã nghe đại diện Thường trực Đoàn Khối trình bày báo cáo sơ kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Đánh giá khái quát, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 25 của BCH Trung ương Đảng đã có tác động mạnh mẽ, tăng cường sự lãnh chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên về công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Công tác thanh niên từng bước được quan tâm, các cấp ủy, chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên được học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng được nâng lên, thể hiện ở sự quan tâm, chú trọng công tác phát triển đảng viên mới và công tác bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch cán bộ trưởng thành từ phong trào thanh niên.

Đồng chí Vũ Đức Tú, Bí thư Đoàn Khối phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Vũ Đức Tú, Bí thư Đoàn Khối phát biểu tại Hội nghị.

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, các cấp ủy cơ sở đã phân công đảng viên, cấp ủy viên phụ trách công tác thanh niên. Tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng tăng, góp phần trẻ hoá đội ngũ đảng viên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng cho thanh niên được quan tâm thực hiện thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị cao điểm. Thái độ và ý thức chính trị của thanh niên đã có nhiều chuyển biến tích cực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, trong đó thanh niên đã gắn nhiệm vụ chuyên môn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với những phong trào thiết thực, cụ thể đã thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia.

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 25 của BCH Trung ương (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư thường trực Trung ương Đoàn nhấn mạnh:

Thứ nhất: Tiếp tục tổ chức quán triệt nội dung Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng nhằm nâng cao nhận thức trong các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên và trong toàn xã hội về vị trí, vai trò to lớn của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Các cấp ủy Đảng tiếp tục bổ sung điều chỉnh nội dung nghị quyết, chương trình hành động về công tác thanh niên; kịp thời kiểm tra, giám sát, tổng kết, đánh giá tình hình thanh niên, phát hiện những diễn biến mới trong thanh niên để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo phù hợp. Thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và đội ngũ cán bộ đoàn ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư thường trực Trung ương Đoàn chỉ đạo và kết luận Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư thường trực Trung ương Đoàn chỉ đạo và kết luận Hội nghị.

Thứ hai: Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay, mỗi đoàn viên, thanh niên phải nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ngăn chặn và phản bác có khoa học đối với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm lôi kéo, kích động thanh niên chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và của nhân dân ta. Bên cạnh đó, cần củng cố, nâng cao chất lượng công tác nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên, giúp thanh niên có nhận thức và hành động đúng đắn với trách nhiệm của người công dân yêu nước.

Thứ ba: Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn các cấp, chất lượng của đoàn viên, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia xây dựng Đảng vững mạnh thông qua việc chủ động tham mưu, đề xuất cho Đảng về công tác thanh niên, công tác quy hoạch, bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực, phẩm chất để giới thiệu vào cấp ủy, tích cực tham gia xây dựng Đảng, gắn với việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Thứ tư: Các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và có cơ chế, chính sách giúp Đoàn thanh niên, nâng cao hơn nữa chất lượng, sức hấp dẫn của các phong trào, thu hút đông đảo thanh niên tham gia; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức cơ sở Đoàn trong tham gia thiết kế, tổ chức và hỗ trợ phong trào, tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên rèn luyện, phấn đấu, vươn lên trong lao động, không ngừng sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Nâng cao giáo dục, bồi dưỡng, chăm lo đến thanh niên; vận động đoàn viên thuộc các đoàn thể tham gia tập hợp, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.

Ban Tuyên giáo Đoàn Khối DNTW

 

 

.
.
.
.