.
.

Ban Dân vận Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương:

Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận

Thứ Hai, 11/06/2012|22:03

Ngày 8/6/2012, Ban Dân vận và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho 116 cán bộ Dân vận đến từ các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Đảng ủy Khối.

Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tới dự khai mạc lớp học

Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc (người ngồi giữa) - Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương dự khai mạc lớp học

Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; TS. Ngô Bích Ngọc - Phó trưởng Khoa Công tác Dân vận, Học viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh cùng đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trong Đảng ủy Khối.

Tại lớp học, TS. Ngô Bích Ngọc đã trình bày chuyên đề công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới; đặc biệt trong nội dung công tác dân vận, cán bộ dân vận cần tập trung vào vận động nhân dân, gồm: tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ mọi mặt cho nhân dân; tạo điều kiện, tiền đề vật chất và pháp lý để động viên, vận động nhân dân tham gia phong trào quần chúng; tập hợp nhân dân vào các loại hình tổ chức khác nhau bao như các đoàn thể tổ chức chính trị - xã hội, nhu cầu sở thích, nhân đạo từ thiện, hữu nghị… Chăm lo lợi ích của nhân dân: cải thiện dân sinh, tức là chăm lo nâng cao đời sống vật chất của mọi người dân và cả cộng đồng dân cư bao gồm ăn, ở, mặc, điều kiện học hành, sức khỏe, môi trường sống… Nâng cao dân trí: chăm lo cho nhân dân ai cũng được học hành, nâng cao trình độ văn hóa, khoa học – kỹ thuật – công nghệ, hưởng thụ văn hóa, văn nghệ, thông tin… Phát huy dân chủ: bảo đảm quyền làm chủ thực sự của nhân dân thông qua Nhà nước, các đoàn thể nhân dân và làm chủ trực tiếp.

116 cán bộ Dân vận đến từ các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Đảng ủy Khối đến tham dự lớp học
116 cán bộ Dân vận đến từ các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Đảng ủy Khối tham gia lớp học

Trong bài giảng, TS. Ngô Bích Ngọc cho rằng: Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta, là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị đồng thời là nhiệm vụ, trách nhiệm của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể cũng như của các đảng viên, cán bộ công nhân viên chức, đoàn viên... tại các cơ quan, đơn vị.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam cũng như lãnh đạo của cấp ủy Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội và lãnh đạo các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ để thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả công tác dân vận; thường xuyên tuyên truyền, quán triệt các quan điểm của Đảng, học tập tư tưởng và phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo phương châm: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”.

Vai trò của công tác dân vận tại các doanh nghiệp, đơn vị là rất cần thiết, góp phần giúp cấp ủy, ban lãnh đạo hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng cũng như hoàn thành nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng, vận động cán bộ công nhân viên chức thực hiện tốt các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, gắn quyền lợi với nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân đối với mỗi doanh nghiệp; giải quyết các mối quan hệ hài hòa giữa người lao động với người sử dụng lao động, không để xảy ra đình công, bãi công... Bên cạnh đó, công tác dân vận còn có vị trí, vai trò trong việc tham mưu, đề xuất trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đây là tiền đề đảm bảo cho sự ổn định chính trị, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và công tác an sinh xã hội.

Bế mạc lớp học, đồng chí Vũ Đức Kiển – Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương cho biết: Những vấn đề về công tác dân vận được trình bày tại lớp học rất có ý nghĩa và thiết thực, nói lên những quan điểm, chủ trương của Đảng cũng như khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng công tác dân vận của Đảng trước sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước. Qua bài giảng, giảng viên đã trang bị thêm cho học viên những kiến thức lý luận cũng như một số kinh nghiệm thực tiễn để mỗi người suy ngẫm, tìm tòi và vận dụng vào thực tiễn trong công tác dân vận của mỗi đơn vị. Bên cạnh đó, qua lớp học cán bộ công tác dân vận có thể tham mưu, đề xuất với các cấp ủy đảng, dân vận nhằm tăng cường sự phối hợp tốt hơn nữa trong các hoạt động của công tác dân vận, từ xây dựng chương trình công tác, kế hoạch triển khai thực hiện, chăm lo xây dựng, củng cố kiện toàn bộ máy và tăng cường cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận ở các cấp, góp phần xây dựng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì lợi ích của nhân dân.

Lan Hương

.
.
.
.