.
.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2007- 2010

Thứ Ba, 07/09/2010|08:08

         Ngày 30/8/2010, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, nhiệm kỳ 2007-2010. Dự Hội nghị có các đồng chí: Võ Đức Huy-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; Nguyễn Đình Phách- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTW); các đồng chí Thường vụ Đảng ủy  Khối, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và cán bộ chuyên trách công tác kiểm tra của các đảng ủy trực thuộc.

Báo cáo của UBKT Đảng ủy Khối nêu rõ: Đảng ủy Khối DNTW được thành lập và hoạt động từ tháng 4/2007 gồm các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị, giữ vai trò chủ lực của nền kinh tế; được Đảng và Nhà nước giao nhiều nhiệm vụ quan trọng về kinh tế và an sinh xã hội. Đến nay, Đảng bộ Khối có 33 Đảng bộ trực thuộc, trong đó có 29 Đảng bộ cấp trên cơ sở, 4 Đảng bộ cơ sở, tổng số 66.000 đảng viên. Đảng ủy Khối và các cấp ủy trong Đảng bộ  đã xác định công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có vai trò quan trọng, là nội dung, phương thức lãnh đạo của mỗi cấp ủy. Ban thường vụ  Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các cấp ủy trong toàn Đảng bộ xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác kiểm tra trong 3 năm (2008,2009,2010) và xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng và các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Trong 3 năm toàn Đảng bộ đã kiểm tra 3.725 tổ chức đảng; 18.197 đảng viên, trong đó cấp ủy viên các cấp được kiểm tra là 2.457(chiếm 13,5% tổng số đảng viên được kiểm tra). Tổng số đảng viên được giám sát là 6.536; tổng số tổ chức đảng  được giám sát là 1.531. Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ rõ đúng, sai; phân tích rõ những sai phạm, khuyết điểm, giúp cho các tổ chức, cá nhân nhận thức đầy đủ và đề ra hướng sửa chữa, khắc phục.

          Phát biểu với Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Phách-Phó chủ nhiệm UBKTTW đánh giá cao công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng trong Khối; nổi bật là đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Cấp ủy và người đứng đầu các cấp ủy trong Khối đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch và hướng dẫn của cấp trên. Nhiệm kỳ tới UBKT các cấp trong Khối cần chủ động làm tốt  hơn nữa công tác tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và hướng dẫn của UBKT cấp trên về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát của đảng và phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật để giải quyết những vụ việc có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành; bảo đảm khách quan, chính xác, kịp thời, có hiệu quả. Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT các cấp trong Khối tương xứng với chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

         Kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Đức Huy-Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy trong Khối nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc phổ biến, quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng đảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Xây dựng quy trình kiểm tra, giám sát phù hợp với đặc thù doanh nghiệp và các chi bộ, đảng bộ cơ sở; công tác kiểm tra, giám sát phải gắn chặt với công tác tư tưởng, công tác tổ chức; sớm khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót; bảo vệ việc làm đúng và người tốt; xử lý nghiêm minh tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Cấp ủy các cấp phải trực tiếp chỉ đạo sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời rút kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới. Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cấp ủy và cán bộ kiểm tra các cấp; thường xuyên nghiên cứu trao đổi  kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát của UBKT các  đảng ủy trực thuộc Khối. Công tác kiểm tra, giám sát phải góp phần đắc lực vào việc xây dựng các tổ chức đảng và Đảng bộ Khối vững mạnh toàn diện./.

 

 

 

.
.
.
.