.
.

Uỷ Ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối sơ kết công tác 6 tháng năm 2011

Thứ Sáu, 01/07/2011|07:12

             Vừa qua, tại Hà Nội, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2011. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sửu-Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Nguyễn Quang Dương-Phó bí thư Đảng uỷ Khối; các đồng chí Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra các Đảng uỷ trực thuộc; đại diện các ban, đơn vị của Đảng uỷ Khối.

Sáu tháng đầu năm 2011, Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp ban hành quy chế làm việc của UBKT; xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và năm 2011;  phân công nhiệm vụ cho thành viên ủy ban kiểm tra. Công tác thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo của đảng viên được quan tâm, kịp thời, đúng phương hướng, phương châm, thủ tục, góp phần ngăn ngừa những khuyết điểm, hạn chế, rút kinh nghiệm kịp thời;  xử lý dứt điểm các tổ chức và cá nhân vi phạm; góp phần quan trọng vào việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra các cấp chưa đồng đều; các cuộc kiểm tra, giám sát chủ yếu được thực hiện ở các đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở; cấp ủy, UBKT các đảng ủy trực thuộc Khối triển khai kiểm tra, giám sát còn ít; chưa chủ động kiểm tra tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm.

Phát biểu với Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối nêu rõ: Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011, Uỷ ban Kiểm tra các cấp chủ trì tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức quán triệt hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đảng khóa XI về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, tham gia ý kiến xây dựng Quy chế giám sát trong Đảng, sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 14 - NQ/TW, ngày 30/7/2007 về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; sơ kết 05 năm về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu lực chỉ đạo, hướng dẫn của Uỷ ban kiểm tra cấp trên đối với cấp ủy, UBKT cấp dưới về việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng./.

 

 

.
.
.
.