.
.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương:

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2012

Chủ Nhật, 16/12/2012|15:49

Ngày 13/12/2012, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2012 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2013 của Đảng bộ Khối.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Đặng Hùng Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối đã chủ trì Hội nghị.

Đến dự có đồng chí Phạm Thị Hòe - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các Vụ, Ban, đơn vị của UBKT Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra của 33 đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối đã trình bày báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013.

Báo cáo nêu rõ: Năm 2012, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của UBKT Trung ương, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và đã thu được những kết quả nhất định. Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 45-QĐ/TW của BCH Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quyết định số 46-QĐ/TW, Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI; Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt các quy định, quyết định của BCH Trung ương đến đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối; Phối hợp với UBKT Trung ương giúp Ban Bí thư ban hành "Quy chế phối hợp giữa UBKT Trung ương với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng"; ban hành Quy trình các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề của UBKT Đảng ủy Khối… Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho các cấp ủy viên, ủy viên UBKT và cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra tại các đảng ủy trực thuộc.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Năm 2012, các cấp ủy, UBKT các cấp đã kiểm tra, giám sát được 5.341 tổ chức đảng và 20.304 đảng viên, trong đó có 4.282 cấp ủy viên các cấp. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kiểm tra, giám sát được 5 tổ chức đảng và 5 cấp ủy viên; UBKT Đảng ủy Khối đã kiểm tra, giám sát được 10 tổ chức đảng và 8 cấp ủy viên, trong đó tập trung kiểm tra đối với 4 tổ chức đảng và 5 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Mặt khác, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã xem xét xử lý kỷ luật 3 tổ chức đảng và 240 đảng viên, trong đó phải áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất là khai trừ ra khỏi đảng 42 đảng viên. Đồng thời, chủ động thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải quyết đơn thư tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật trong đảng và kiểm tra tài chính đảng theo quy định của Điều lệ Đảng.

Ngoài ra, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trong đó đã chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường kiểm tra đối với tập thể và người đứng đầu cấp ủy, đẩy mạnh giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng có chuyển biến về nhận thức, chú trọng quan tâm hơn đối với công tác xây dựng đảng; công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần đánh giá đúng ưu điểm, cũng như những tồn tại, khuyết điểm, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân và đề ra được những biện pháp, giải pháp khắc phục, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, quản lý, giáo dục đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Với những thành tích đạt được, năm 2012, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã được Đoàn kiểm tra về công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá và xác nhận là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Hòe - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã biểu dương những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối và ủy ban kiểm tra các cấp trong năm 2012. Đồng chí cho rằng, những kết quả của công tác kiểm tra góp phần quan trọng giúp Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các cấp ủy trực thuộc tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã có sự phối hợp chặt chẽ với UBKT Trung ương trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát; UBKT Đảng ủy Khối có những chuyển biến từ xây dựng đội ngũ đến tổ chức các cuộc kiểm tra.

Tuy nhiên, đồng chí Phạm Thị Hòe cũng lưu ý, các đồng chí cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cần bám sát 6 nhiệm vụ trong điều 32 Điều lệ Đảng; tham mưu cho cấp ủy thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao; phối hợp với các tổ chức có liên quan xây dựng hệ thống bộ máy và đội ngũ cán bộ kiểm tra; lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ; chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ; sơ, tổng kết công tác kiểm tra.

Đồng chí Phạm Thị Hòe - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương biểu dương những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối
Đồng chí Phạm Thị Hòe - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương biểu dương những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh: Để lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong tình hình mới, UBKT Đảng ủy Khối cùng các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối cần tiếp tục cụ thể hóa các nội dung sát thực bằng các chương trình, kế hoạch công tác chi tiết hơn nữa để các cấp ủy triển khai thực hiện. Đồng chí cũng đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2012, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 và xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2013. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc cụ thể hóa đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở đơn vị; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh; thực hiện đề án tái cơ cấu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) và Kế hoạch số 25-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"...

Ngoài ra, ủy ban kiểm tra các cấp cần thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trong đó chú trọng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; mở rộng giám sát chuyên đề đối với người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, cấp ủy viên các cấp về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan chức năng như: Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước... để xem xét, xử lý sau kết luận thanh tra, kiểm toán; kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng, đảng viên.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối chỉ đạo, UBKT Đảng ủy Khối cần thực hiện tốt việc chỉ đạo, hướng dẫn đối với cấp ủy, UBKT cấp dưới về việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát; có sự phối hợp giữa ủy ban kiểm tra cấp trên đối với cấp ủy cấp dưới trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; nắm bắt, trao đổi thông tin giữa cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp để kịp thời tham mưu, xem xét giải quyết những vấn đề mới phát sinh ở cơ sở; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra và đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra trong toàn Đảng bộ Khối; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Ngành kiểm tra của Đảng (16/10/1948 – 16/10/2013).

Với những khó khăn và thách thức trong năm 2013, đồng chí Bùi Văn Cường mong muốn các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đưa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối đi vào nề nếp, góp phần quan trọng vào việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như công tác xây dựng đảng nhằm đưa công tác kiểm tra, giám sát xứng đáng với vị trí, vai trò mà Đảng đã tin tưởng giao phó.

Lan Hương

.
.
.
.