.
.

Triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát quý IV năm 2016

Thứ Năm, 06/10/2016|22:41

Ngày 05/10, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2016. Đồng chí Trần Hữu Bình – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Trần Hữu Bình - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Trần Hữu Bình - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Quý III/2016, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2016; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc triển khai các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định.

ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ khối đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều 32 Điều lệ Đảng và các cuộc kiểm tra, giám sát trong chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016; chủ động nắm tình hình, xem xét kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp đã chú trọng giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên nhất là đảng viên có chức vụ. công tác thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo đối với đảng viên được quan tâm, kịp thời, thực hiện đúng phương hướng, phương châm, thủ tục theo quy định.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong quý III/2016 đã kịp thời chỉ ra những ưu điểm, những mặt còn tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, kịp thời rút kinh nghiệm và chỉ đạo xem xét, xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, đề cao tính giáo dục, thuyết phục, đồng thời ngăn chặn, phòng ngừa các vi phạm từ khi mới manh nha, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Bình – Phó Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối. Đồng chí nhấn mạnh, quý IV/2016 các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối cần tập trung tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tham mưu giúp Đảng ủy Khối thực hiện hoàn thành Chương trình kiểm tra giám sát năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; kịp thời xem xét, xử lý kỷ luật đảng, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền; chỉ đạo, xem xét giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh ở cơ sở.

Ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc tham mưu, thực hiện việc kiểm điểm tổ chức đảng, đảng viên có liên quan sau kết luật thanh tra, kiểm tra. Chủ động triển khai toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kịp thời xem xét, xử lý kỷ luật, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên theo thẩm quyền. Tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với ban thanh tra, kiểm toán, kiểm soát nội bộ tại đơn vị để thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Hội nghị cũng đã quán triệt Quy định số 30 – QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và những vấn đề bổ sung, sửa đổi trong Quy định định số 30 – QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng.

P.V

.
.
.
.