.
.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: Kỳ họp lần thứ 9, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ Hai, 23/01/2017|16:42

Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Kỳ họp lần thứ 9, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối dự và chủ trì buổi họp. Tham dự còn có các đồng chí Phó Chủ nhiệm và Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kỳ họp thứ 9 của UBKT Đảng ủy Khối DNTW, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Kỳ họp thứ 9 của UBKT Đảng ủy Khối DNTW, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tại Kỳ họp, UBKT Đảng ủy Khối cho ý kiến về Đề án bổ sung Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2015 - 2020; về báo cáo kiểm điểm UBKT Đảng ủy Khối năm 2016; xem xét, quyết định kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền. Qua đó, UBKT Đảng ủy Khối đã thống nhất kết luận: Thông qua Đề án bổ sung 03 Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020. Giao Thường trực UBKT Đảng ủy Khối tiếp thu, hoàn thiện Đề án để báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trong tháng 02/2017 và báo cáo UBKT Trung ương.

Thông qua Báo cáo kiểm điểm UBKT Đảng ủy Khối năm 2016. Giao Thường trực UBKT Đảng ủy Khối tiếp thu, hoàn thiện để báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và UBKT Trung ương.

Xem xét, thi hành kỷ luật đối với 01 đồng chí trong Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Nam bằng hình thức khiển trách vì có trách nhiệm liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm trong việc quản lý, sử dụng vốn sai quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế của Tổng công ty Lương thực miền Nam và một số đơn vị thành viên, dẫn đến hậu quả kinh doanh thua lỗ, nợ khó đòi, mất vốn Nhà nước (đã nêu trong Kết luận thanh tra số 2734/KL-TTCP ngày 25/9/2015 của Thanh tra Chính phủ).

UBKT Đảng ủy Khối yêu cầu UBKT các đảng ủy trực thuộc tham mưu giúp cấp ủy tổ chức hoàn thành tổng kết công tác kiểm tra, giám sát 2016, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT năm 2017; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác do cấp ủy, UBKT tra cấp trên giao.

P.V

.
.
.
.