.
.

Kỳ họp lần thứ 11 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối DNTW, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ Sáu, 28/07/2017|17:19

Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Kỳ họp lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối chủ trì Kỳ họp.

Tham dự Kỳ họp có các đồng chí Phó Chủ nhiệm và Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối chủ trì Kỳ họp.
Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối chủ trì Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, đại diện Thường trực UBKT Đảng ủy Khối công bố Quyết định số 496-QĐNS/TW ngày 09/5/2017 của Bộ Chính trị về việc chuẩn y bổ sung ủy viên UBKT Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với đồng chí Hoàng Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối; đồng chí Đặng Đình Bảo - Trưởng phòng Nghiệp vụ I, Cơ quan UBKT; đồng chí Nguyễn Viết Thanh - Trưởng Phòng Nghiệp vụ III, Cơ quan UBKT.

UBKT Đảng ủy Khối đã xem xét, kết luận các nội dung về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và tài chính đảng đối với Ban Thường vụ và UBKT Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Về giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 và quý I/2017; việc triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kết quả lãnh đạo triển khai và tổ chức thực hiện các quy định về công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng như kết luận về đồng chí Bí thư Đảng ủy Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với các nội dung giám sát cấp ủy và việc thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị.

Quyết định số 496-QĐNS/TW ngày 09/5/2017 của Bộ Chính trị về việc chuẩn y bổ sung ủy viên UBKT Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Đồng chí Đặng Hùng Minh trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y bổ sung ủy viên UBKT Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

UBKT giao Thường trực UBKT tiếp thu các ý kiến tham gia của thành viên UBKT hoàn thiện và triển khai thông báo kết luận kiểm tra cũng như kết quả giám sát chuyên đề tại Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Đảng ủy Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam.

UBKT Đảng ủy Khối yêu cầu UBKT các đảng ủy trực thuộc tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017; thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của UBKT và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác do cấp ủy, UBKT cấp trên giao.

P.V

.
.
.
.