.
.

Kỳ họp lần thứ 12, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối DNTW nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ Năm, 21/09/2017|16:06

Ngày 31/8/2017, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Kỳ họp lần thứ 12, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì Kỳ họp.

Tham dự Kỳ họp có các đồng chí Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì Kỳ họp.
Đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã xem xét, kết luận các nội dung: Về kết quả giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 và quý I/2017; Việc triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết quả lãnh đạo triển khai và tổ chức thực hiện các quy định về công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Việc thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị.

Kỳ họp cũng đã thông qua nội dung Kế hoạch thực hiện Thông báo số 262-TB/UBKTTW, ngày 20/7/2017 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Nghe báo cáo về tiến độ thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên thuộc 01 đảng bộ trực Đảng bộ Khối; kết quả tham mưu giải quyết khiếu nại về việc đánh giá, xếp loại đảng viên năm 2016 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác 5 tháng cuối năm 2017 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối yêu cầu uỷ ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc tiếp tục tham mưu và thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của cấp ủy và ủy ban kiểm tra; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 38-KH/ĐUK ngày 05/9/2017 của Đảng ủy Khối về thực hiện Thông báo số 262-TB/UBKTTW, ngày 20/7/2017 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác do cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên giao./.

UBKT ĐUK

.
.
.
.