.
.

Triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát quý IV/2017

Thứ Ba, 17/10/2017|15:49

Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối DNTW đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017. Đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ký Quy chế phối hợp công tác và Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối với Ban Nội chính Trung ương. Ban hành Quy định về tổ chức hoạt động của đoàn kiểm tra và đoàn giám sát; Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý; thực hiện quy trình và được Ban Bí thư chuẩn y bổ sung 3 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã chủ động tham mưu cấp ủy cùng cấp ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 và điều chỉnh đối tượng kịp thời theo yêu cầu nhiệm vụ. Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chương trình, kế hoạch và chấp hành chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề công tác phòng chống tham nhũng theo quy định. Ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng chương trình và triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; chú trọng nhiệm vụ giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên. Việc thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo được quan tâm thực hiện theo quy định.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.
Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Thực hiện kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 819 tổ chức đảng cấp dưới, 2.890 đảng viên (có 1.023 cấp ủy viên các cấp); tiến hành giám sát chuyên đề đối với 785 tổ chức đảng, 3.537 đảng viên. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32, Điều lệ Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã ban hành và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 với các nội dung: kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối đã đi vào nề nếp. Qua thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã chỉ ra những ưu điểm, những mặt còn tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, kịp thời rút kinh nghiệm và chỉ đạo xem xét, xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, đề cao tính giáo dục, thuyết phục; đồng thời ngăn chặn, phòng ngừa các vi phạm từ khi mới manh nha, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ.

Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát quý IV/2017.
Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát quý IV/2017.

Nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Trung ương đối với công tác phòng, chống tham nhũng, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường công tác giám sát thường xuyên, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định, trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ động tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng định kỳ; tiếp tục đôn đốc các đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 và chấp hành chế độ báo cáo theo quy định. Phối hợp với cấp ủy cấp dưới trong việc nắm bắt, trao đổi thông tin thực hiện tốt các nhiệm vụ do Đảng ủy Khối giao; xem xét, giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh ở cơ sở. Ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với ban thanh tra, kiểm toán, kiểm soát nội bộ tại đơn vị để thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

P.V

.
.
.
.