.
.

Cụm thi đua số 6 ngành Tổ chức xây dựng Đảng các đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm

Thứ Ba, 01/08/2017|18:06

Ngày 28/7, tại Hà Nội, Cụm thi đua số 6 ngành Tổ chức xây dựng Đảng các đảng ủy trực thuộc Trung ương đã sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017.

Thiếu tướng Đoàn Quang Xuân – Phó Cục trưởng Cục Cán bộ, Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam – đơn vị Cụm trưởng; đồng chí Hoàng Giang - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương – Đơn vị Cụm phó chủ trì Hội nghị.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng phòng Thi đua, khen thưởng, Vụ Tổ chức – Cán bộ Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các Ban, phòng, cán bộ, chuyên viên làm công tác thi đua, khen thưởng của 7 đơn vị trong Cụm.

Thiếu tướng Đoàn Quang Xuân - Phó Cục trưởng Cục Cán bộ, Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam - đơn vị Cụm trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị
Thiếu tướng Đoàn Quang Xuân - Phó Cục trưởng Cục Cán bộ, Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam - đơn vị Cụm trưởng điều hành Hội nghị

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017 tại Hội nghị cho thấy: Cụm thi đua số 6 bao gồm 7 đơn vị là các cơ quan cùng có chức năng tham mưu về công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, song có nhiều nét đặc thù khác nhau, hoạt động ở các môi trường, lĩnh vực khác nhau. Mặc dù vậy, 6 tháng đầu năm 2017, các Cục, Ban, đơn vị thành viên đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch thi đua của cấp ủy cơ quan, đơn vị mình và kế hoạch thi đua của Cụm, đạt nhiều kết quả tốt; phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn, tích cực tham mưu cho cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, ngành, đơn vị nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác chuyên môn.

Cụm đã chủ động xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch, phát động phong trào thi đua năm 2017 theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đỏi mới công tác thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan, đơn vị. Ngay từ đầu năm, các thành viên Cụm thi đua đã tham mưu xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các nội dung thi đua, đồng thời phát động các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua đột kích; ký kết giao ước thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước và của từng cơ quan, đơn vị, trọng tâm là thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh năm 2017. Chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy cấp mình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hướng dẫn các cơ quan, tổ chức đảng tiến hành kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng cá nhân, tập thể, tổ chức đảng gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và bình xét thi đua khen thưởng, tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017; củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là chất lượng sinh hoạt chi bộ; nền nếp sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được duy trì nghiêm túc. Thực hiện công tác cán bộ đúng nguyên tắc, quy trình, quy định; kịp thời điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp, bố trí sắp xếp cán bộ phù hợp năng lực, sở trường, đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ. Qua các phong trào thi đua đã kịp thời khích lệ, động viên, cổ vũ, tạo không khí phấn khởi, sự nỗ lực phấn đấu trong cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động tích cực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Hoàng Giang - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương - Đơn vị Cụm phó góp ý cho dự thảo Báo cáo
Đồng chí Hoàng Giang - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương - Đơn vị Cụm phó góp ý cho dự thảo Báo cáo

Các cục, ban tổ chức đã tập trung thực hiện tốt công tác nắm tình hình chính trị nội bộ cơ quan, đơn vị, nhất là tình hình an ninh chính trị, dư luận cán bộ, đảng viên liên quan đến các sự kiện quốc tế và trong nước có ảnh hưởng lớn tới dư luận xã hội; thực hiện tốt công tác khai thác hồ sơ, thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, kết nạp đảng viên,…

Cấp ủy, cán bộ chủ trì các Cục, Ban Tổ chức các đảng ủy thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kết hợp với giáo dục truyền thống, hoạt động phong trào trong các cơ quan, đơn vị; nắm, giải quyết kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động; xây dựng văn hóa ứng xử, nhất là trong giao tiếp, tiếp xúc giải quyết công việc; tiếp tục kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi mới phương pháp làm việc; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện các quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong công tác tổ chức xây dựng Đảng theo hướng công khai, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện; ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hội họp.

Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; thực hiện tốt vai trò tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, chính trị, lãnh đạo xây dựng đảng bộ, chi bộ vững mạnh, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tổ chức tốt phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, xây dựng cơ quan sạch đẹp, có nếp sống văn hóa, văn minh, nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ, công chức, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, góp phần động viên cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các đơn vị tham luận tại Hội nghị
Các đơn vị tham luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị trong Cụm đã trao đổi những kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua, đồng thời cũng nghiêm túc rút kinh nghiệp và bàn biện pháp khắc phục những tồn tại hạn chế trong 6 tháng đầu năm để 6 tháng cuối năm 2017 hoạt động công tác thi đua của Cụm đạt kết quả tốt hơn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng phòng Thi đua, khen thưởng, Vụ Tổ chức - Cán bộ Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã biểu dương những kết quả đạt được của Cụm thi đua số 6 và mong rằng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu giúp các cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chủ trì các cấp cuối năm 2017; đề bạt,bổ nhiệm, điều động, đào tạo bồi dưỡng, giải quyết chính sách cán bộ,… Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng; tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong Cụm, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo về công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác thi đua, khen thưởng; hoàn thành các nội dung phong trào thi đua năm 2017 đã ký kết trong Cụm.

P.V

.
.
.
.