.
.

Khai mạc Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo toàn quốc năm 2011

Thứ Sáu, 13/01/2012|17:38

 

Sáng 13/01, tại Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo toàn quốc năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012.  Đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.


 Đồng chí Lê Hồng Anh- Ủy viên Bộ Chính trị, 
Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Hội nghị

Dự Hội nghị còn có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; các bộ, ban, ngành và đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các Tỉnh ủy, Thành ủy; Ban Tuyên giáo 63 tỉnh, thành trong cả nước và Ban Tuyên huấn các cơ quan, đoàn thể Trung ương… 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Năm 2011, ngành Tuyên giáo đã triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp uỷ đảng, ngành Tuyên giáo với phương châm “Nâng cao năng lực dự báo và tham mưu chiến lược, chủ động định hướng, xử lý hiệu quả những vấn đề bức xúc, tăng cường sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội” đã chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực tổ chức thực hiện và hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn trên các lĩnh vực công tác Tuyên giáo năm 2011.

Đồng chí Đinh Thế Huynh yêu cầu, với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, phê bình và tự phê bình, các đại biểu dự Hội nghị cần tập trung trí tuệ để thảo luận, nhằm hoàn thành tốt các nội dung mà Hội nghị nêu ra.

Báo cáo dự thảo tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 do đồng chí Vũ Ngọc Hoàng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày nêu rõ: Năm 2011, công tác Tuyên giáo đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần trực tiếp và có hiệu quả vào thành tựu chung của đất nước. Kết quả đạt được đã khẳng định bản lĩnh, ý chí, quyết tâm, sự tận tụy, tâm huyết của đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo của Đảng trong toàn quốc; khẳng định sự đúng đắn trong thực hiện phương châm mà ngành đã đề ra.

Trong năm qua, công tác Tuyên giáo đã tham gia tích cực và có hiệu quả cao các hoạt động phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng Chỉ thị 01-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường sự thống nhất trong Đảng và toàn xã hội. Ngành Tuyên giáo cũng đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy về đường lối, chủ trương, chính sách trên các lĩnh vực công tác Tuyên giáo. Toàn ngành đã bám sát các hoạt động của Đảng, Nhà nước và địa phương, chủ động tham mưu cho cấp ủy và trực tiếp định hướng, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội. Cuộc đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch được đẩy mạnh. Công tác phối hợp giữa ngành với các cơ quan quản lý nhà nước có bước tiến bộ mới. Hoàn thành một khối lượng công việc lớn về công tác xây dựng tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Tuy nhiên, công tác Tuyên giáo trong năm 2011 vẫn còn những mặt hạn chế, yếu kém như: Hiệu quả công tác tư tưởng chưa cao, nhất là đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, các tệ nạn xã hội chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ đã chủ động, thường xuyên, quyết liệt hơn, nhưng còn chưa vững chắc; Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, chống âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch còn chưa sắc bén, thiếu kịp thời, tính thuyết phục chưa cao; Công tác nắm bắt dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân có lúc, có nơi còn chưa được sát đúng, việc dự báo và tham mưu chỉ đạo định hướng tư tưởng, dư luận xã hội còn chưa hiệu quả; Chất lượng tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực khoa giáo còn có mặt hạn chế...

 

 Quang cảnh Hội nghị sáng ngày 13/01/2012

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều vấn đề nhằm nâng cao chất lượng công tác Tuyên giáo. Nhiều địa phương, đơn vị cũng đã báo cáo, giới thiệu các nhân tố mới, tích cực của công tác Tuyên giáo trên địa bàn cả nước trong năm qua.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã  chúc mừng và biểu dương những kết quả đã đạt được của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo các cấp, đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo trong toàn quốc, đã đóng góp tích cực vào thành tựu chung của Đảng và đất nước trong năm 2011.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác Tuyên giáo của Ðảng trong năm 2012 và những năm tới, đồng chí Lê Hồng Anh cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ mà dự thảo báo cáo nêu ra; đồng thời, nhấn mạnh một số nội dung: 

T
iếp tục chỉ đạo tổ chức tốt việc tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 2, 3, 4 (khoá XI) và nghị quyết của đại hội đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011 - 2020 và một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay.

Đổi mới nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo, nhất là phải nâng cao năng lực dự báo, kịp thời phát hiện những vấn đề mới nảy sinh trong xã hội, chủ động nắm bắt tình hình, tham gia giải quyết những điểm nóng, bức xúc trong xã hội; Nâng tầm chất lượng tham mưu, tính thuyết phục và tính chiến đấu cao trong công tác chính trị, tư tưởng; Chủ động, nhạy bén, sắc sảo, linh hoạt trong đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hoà bình".

Bám sát Chương trình toàn khoá của Ban Chấp hành Trung ương, Chương trình năm 2012 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, chủ động tham mưu, đề xuất những vấn đề và nội dung nhằm triển khai các chương trình, đề án công tác trong lĩnh vực Tuyên giáo. 

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị và kết luận của Đảng trong lĩnh vực Tuyên giáo; Đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, giải đáp có căn cứ khoa học những vấn đề lớn mà thực tiễn đất nước đang đặt ra, cung cấp luận cứ khoa học cho những quyết sách của Đảng.
 
Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Tuyên giáo các cấp, phát triển đội ngũ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chất lượng hoạt động của ngành; Hướng mạnh về cơ sở, tăng cường quan hệ công tác, thông tin hai chiều giữa Trung ương, địa phương và cơ sở để nắm bắt, giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh, những tư tưởng, tâm trạng xã hội bức xúc, góp phần đảm bảo an ninh tư tưởng và thực hiện tốt an sinh xã hội.

 

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
 Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
 
phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Đinh Thế Huynh đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Anh, đề nghị đưa các nội dung chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Anh vào thảo luận tại Hội nghị; đồng thời cụ thể hóa, triển khai có hiệu quả trong công tác Tuyên giáo năm 2012 và các năm tiếp theo. 

Hội nghị sẽ làm việc trong hai ngày (13 và 14/01/2012). 

Đình Tăng

Theo ĐCSVN

 

.
.
.
.