.
.

Triển khai nghiêm túc công tác tuyên truyền về Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI)

Thứ Bảy, 21/01/2012|13:44

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI).

 

Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) họp từ ngày 26 đến 31/12/2011. Ảnh: CPV  


Kế hoạch nêu rõ: Việc tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) trên báo chí có ý nghĩa hết sức quan trọng, cần được triển khai nghiêm túc, đảm bảo định hướng, có chất lượng và hiệu quả gắn với tuyên truyền kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Mục đích làm cho các tầng lớp nhân dân, dư luận trong và ngoài nước, trước hết là cán bộ, đảng viên, nhận thức sâu sắc nội dung ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, nhất là Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng ta nhằm phát huy ưu điểm, kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, thiếu sót trong công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đánh là lực lượng ưu tú, tiên phong lãnh đạo đất nước tiến hành thành công sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, tất cả vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Công tác tuyên truyền nhằm củng cố niềm tin trong Đảng, trong nhân dân; động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết đưa đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Nội dung tuyên truyền: Phân tích bối cảnh, tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác lãnh đạo của Đảng; từ đó, khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI), nhất là ý nghĩa chính trị, tính cấp thiết của Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; phân tích sâu sắc những nội dung cơ bản, quan trọng của Nghị quyết. Công tác tuyên truyền khẳng định sự quan tâm, đồng tình, hưởng ứng, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nội dung của Nghị quyết; quyết tâm chính trị và phương châm: nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không né tránh – như Trung ương đã xác định, từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp đúng đắn, kịp thời cho thời gian tới.

Các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân nghiên cứu, quán triệt, đưa Nghị quyết vào cuộc sống; biểu dương các tổ chức, cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, nói đi đôi với làm, nêu cao tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình, gắn “xây” với “chống”... đạt kết quả tích cực; phê phán những tổ chức, cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện không nghiêm túc, thiếu gương mẫu, hạn chế. Công tác tuyên truyền cần chú ý phát hiện, phản ánh những vấn đề cần quan tâm, những bài học kinh nghiệm thiết thực trong quá trình triển khai Nghị quyết.

Công tác truyên truyền cần bám sát định hướng, bình tĩnh, tỉnh táo, không nóng vội, cực đoan; giữ đúng nguyên tắc, không để các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội lợi dụng, kích động, xuyên tạc, gây rối nội bộ; chủ động đấu tranh với các luận điệu sai trái, phủ nhận nội dung, mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của Nghị quyết cũng như những biện pháp triển khai đưa Nghị quyết vào cuộc sống./

 

(Theo TTXVN)

 

.
.
.
.