.
.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối DNTW

Thứ Tư, 21/03/2012|11:08

Vừa qua, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã tổ chức Lễ nghiệm thu Đề tài “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước”, mã số: KHBĐ (2010) – 19, do Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW chủ trì thực hiện.

Đồng chí Trần Thanh Khê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW trình bày báo cáo tóm tắt Đề tài.
Đồng chí Trần Thanh Khê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW trình bày báo cáo tóm tắt Đề tài.

Báo cáo tóm tắt Đề tài do Ths. Trần Thanh Khê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, phụ trách Đề tài nêu rõ: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng nói chung, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối DNTW nói riêng là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Quán triệt chủ trương chỉ đạo của Trung ương, công tác xây dựng đảng ở cơ sở khối doanh nghiệp Trung ương trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước. Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng của đơn vị. Cấp uỷ, tổ chức đảng đã nhận thức đầy đủ hơn vị trí vai trò, chức năng nhiệm vụ của minh và chăm lo công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Việc lựa chọn, nghiên cứu Đề tài này của tập thể tác giả do Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối chủ trì sẽ góp phần giúp Trung uơng tổng kết thực tiễn đánh giá một phần kết quả thực hiện mô hình tổ chức Đảng bộ Khối DNTW.

Thành viên Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nêu ý kiến nhận xét Đề tài.
Thành viên Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nêu ý kiến nhận xét Đề tài.

Xuất phát từ yêu cầu trên, tập thể tác giả đã tập trung nghiên cứu thực trạng nhận thức, năng lực và phương thức hoạt động của tổ chức đảng tại các doanh nghiệp trực thuộc Khối (xem xét dưới góc độ của tổ chức đảng trong các lĩnh vực ngân hàng, sản xuất công nghiệp, dịch vụ...) trong thời gian trước và sau khi thành lập Đảng bộ Khối DNTW. tham khảo kinh nghiệm hoạt động của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp Nhà nước ở Trung Quốc, Đề tài đã đi sâu phân tích những yếu tố tác động đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối như: phương thức lãnh đạo, công tác cán bộ, công tác kiểm tra giám sát, công tác tuyên giáo, công tác dân vận, cơ chế phối hợp…Trên cơ sở đó, tập thể tác giả Đề tài đã đưa ra 2 nhóm giải pháp chủ yếu: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các đảng uỷ doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đồng thời đề xuất, kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, với Chính phủ trong việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện mô hình tổ chức Đảng trong các loại hình doanh nghiệp, về cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác lãnh đạo, quản lý và phát huy vai trò nòng cốt, chủ lực của các DNNN đối với nền kinh tế đất nước.

Tập thể tác giả Đề tài và Hội đồng Khoa học.
Tập thể tác giả Đề tài và các thành viên Hội đồng Khoa học.

Tại Lễ nghiệm thu, các thành viên Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã đánh giá cao tính thiết thực, khả thi của Đề tài. Đồng thời tham gia ý kiến, đề nghị nhóm tác giả sắp xếp, bổ sung một số nội dung để hoàn thiện Đề tài, làm căn cứ giúp Đảng ủy Khối và các đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong Khối DNTW đáp ứng yêu cầu của thời kỳ CNH, HĐH đất nước.

Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu Đề tài đạt xuất sắc.

                                                                                                                                      Thanh Tùng

.
.
.
.