.
.

Xứng đáng vai trò hạt nhân lãnh đạo của Tập Đoàn

Thứ Hai, 14/05/2012|10:28

Là một Đảng bộ có nhiều đầu mối quan trọng tại nhiều nơi, có ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của Tập đoàn và kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Ngay trong những năm mới thành lập, Đảng ủy Tập đoàn Vinacomin đã quan tâm đến việc ổn định công tác tổ chức đảng, đưa nghị quyết, chỉ thị của các cấp vào cuộc sống thực tiễn tại các cơ sở... xứng đáng với vai trò hạt nhân lãnh đạo của Tập đoàn.

Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương thăm Công ty than Nam Mẫu
Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương thăm Công ty than Nam Mẫu
Ổn định công tác tổ chức
 
Công tác xây dựng Đảng trong Đảng ủy Tập đoàn thời gian qua đã đi vào ổn định và có những bước phát triển mạnh mẽ. Điều đó cho thấy mô hình công tác đảng được tổ chức như hiện nay là phù hợp. Đảng ủy Tập đoàn đã lựa chọn phương thức hoạt động thống nhất lãnh đạo thông qua chức năng Ban cán sự Đảng được Trung ương giao cho Đảng ủy Tập đoàn. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Tập đoàn, Đảng ủy Tập đoàn xây dựng nghị quyết triển khai lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tư tưởng, công tác quản lý cán bộ. Đồng thời, Đảng bộ kết hợp tốt công tác lãnh đạo, triển khai việc kiểm tra, giám sát trong hệ thống chính trị, vì mục tiêu chung của toàn Tập đoàn. Đảng ủy Tập đoàn đã phối hợp với các Đảng bộ Khối công nghiệp Hà Nội, Đảng bộ Than Quảng Ninh và các Đảng bộ địa phương để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nắm bắt kịp thời những phát sinh, vướng mắc được tiếp thu xử lý trong các lĩnh vực hoạt động theo chức năng của từng tổ chức, và cá nhân trực tiếp phụ trách. Đảng ủy Tập đoàn đã chủ động mở rộng dân chủ, huy động mọi nguồn lực vượt qua khó khăn, thách thức với tinh thần kỷ luật đồng tâm và sức sáng tạo của đội ngũ công nhân, cán bộ, người lao động. Hàng năm, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đều được hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Đời sống việc làm, thu nhập của gần 14 vạn người lao động được đảm bảo và có tăng trưởng.
 
Chỉ tính trong năm 2011, Đảng ủy Tập đoàn đã kết nạp được 339 đảng viên mới, xét công nhận đảng viên chính thức cho 375 đảng viên dự bị; cử 110 cán bộ đi học cao cấp chính trị và mở 2 lớp bồi dưỡng kiến thức cho hơn 200 cán bộ làm công tác đảng. Cũng trong năm, Đảng ủy đã chỉ đạo kiện toàn và sắp xếp lại mô hình tổ chức đảng tại Công ty Nhôm Lâm Đồng; thành lập Đảng bộ bộ phận của Đảng bộ Công ty Kho vận Hòn Gai. Đồng thời Đảng ủy tổ chức khảo sát, xây dựng phương án kiện toàn từng bước hệ thống tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ Tập đoàn.  Đến nay, 100% các chi, đảng bộ cơ sở đã cập nhật dữ liệu đảng viên và đồng bộ chương trình về Tập đoàn thông qua hệ thống quản lý đảng viên trên mạng portal. Hệ thống các văn bản của Đảng ủy, các chỉ thị, nghị quyết… đều được thông qua hệ thống portal đảm bảo kịp thời trong lãnh, chỉ đạo và tiết kiệm chi phí văn phòng.
 
Sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống
 
Về công tác quán triệt nghị quyết, Đảng ủy đã triển khai tuyên truyền phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, của Chính Phủ, những định hướng khắc phục khó khăn… để thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời tăng cường kiểm tra sự giám sát đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong điều hành, lãnh đạo v.v.  Mới đây, Đảng ủy Tập đoàn đã phối hợp với Đảng ủy than Quảng Ninh tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQTW 4 (khóa XI), trong đó phát động sâu rộng cán bộ, đảng viên thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn đảng, gắn với tiếp tục học tập và thực hiện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Xác định tinh thần nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” có tầm quan trọng đặc biệt, Đảng ủy Tập đoàn đã có Chỉ thị, Kế hoạch, triển khai thực hiện, nêu rõ các yêu cầu, công việc, lộ trình, thời gian, cách thức và các bước tiến hành cụ thể. Theo đó, Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp một cách đồng bộ, tổng hợp đồng thời có trọng tâm, trọng điểm; bao gồm cả việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, các quy định khác của Đảng và Nhà nước, của Đảng ủy cấp trên và của Tập đoàn. Trên tinh thần đó,  phát huy truyền thống kỷ luật và đồng tâm, nêu gương những người tốt, việc tốt, ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái, đấu tranh với những hành vi tiêu cực, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Tập đoàn....
 
Đảng ủy chỉ đạo các chi đảng bộ gắn việc học tập nghị quyết với việc học tập với việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt nhấn mạnh việc làm theo một cách thiết thực, cụ thể. Trong học tập, mỗi cán bộ, đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch cụ thể làm theo tấm gương của Bác, báo cáo tại chi bộ. Cuối năm, từng cán bộ, đảng viên tự kiểm điểm việc học tập và làm theo Bác trước chi bộ. Ngoài ra, các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của các cơ quan chức năng, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò giám sát của công nhân viên chức và người lao động, các đoàn thể, nhằm phát huy nội lực để phát triển toàn diện đơn vị, thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đề ra.
 

Nguyễn Minh Thiều (TB Tuyên giáo Đảng ủy Vinacomin)

.
.
.
.