.
.

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam là đơn vị hành chính sự nghiệp cấp Tổng cục

Thứ Sáu, 02/08/2013|14:13

Ngày 01/08/2013, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã ký Quyết định số 1652 - QĐ/BTGTW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam là đơn vị hành chính sự nghiệp (cấp Tổng cục), thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương.

 Trang chủ Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trên mạng Internet; là kho thông tin điện tử của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; là trung tâm khai thác và tích hợp thông tin từ trang điện tử của các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương, các tỉnh, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Trung ương; là cổng thông tin, giao tiếp giữa Đảng với nhân dân. Báo hoạt động dưới sự chỉ đạo, định hướng và quản lý của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiệm vụ: Thông tin tuyên truyền, giáo dục sâu rộng chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh toàn diện các hoạt động của Đảng, hoạt động của bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương; Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam là diễn đàn của nhân dân; Cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; Tham gia tuyên truyền về đối ngoại; Đấu tranh phản bác thông tin, luận điệu sai trái, thù địch; Xây dựng kho thông tin dữ liệu điện tử; Khai thác, tích hợp thông tin; Tổ chức hoạt động kinh tế Báo...

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam là đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương (cấp Tổng cục); có trụ sở riêng, có con dấu và tài khoản cấp 2, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước và quy định của Đảng.

Các đơn vị trực thuộc Ban Biên tập gồm 15 đơn vị: Ban Thư ký – Biên tập; Ban Chính trị - Xã hội; Ban Quốc tế; Ban Xây dựng Đảng; Ban Kinh tế; Ban Văn hóa; Ban Tư liệu – Văn kiện; Ban Bạn đọc – Cộng tác viên; Ban Tiếng Anh; Ban Tiếng Pháp; Ban Tiếng Trung Quốc; Trung tâm Truyền hình Internet; Văn phòng Báo; Văn phòng Thường trú tại Thành phố Đà Nẵng; Văn phòng Thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

PV

.
.
.
.