.
.

Tập huấn kỹ năng, phương pháp viết bài tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2019

Thứ Tư, 31/07/2019|17:06

Sáng ngày 30/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng, phương pháp viết bài tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; các đồng chí là thành viên Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng của Đảng ủy Khối DNTW. 

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí là trưởng cơ quan hợp nhất thực hiện chức năng, nhiệm vụ tuyên giáo; cán bộ được phân công làm công tác tuyên giáo, truyền thông; đại diện các báo, tạp chí, báo in, trang tin nội bộ, website; cán bộ, đảng viên có khả năng viết bài tham gia Giải của Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc.

Ths. Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng trao đổi kỹ năng, phương pháp viết bài tham dự Giải Búa liềm vàng.
ThS. Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng trao đổi kỹ năng, phương pháp viết bài tham gia Giải Búa liềm vàng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe ThS. Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng (Cơ quan thường trực Giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019) giới thiệu những nét chính của Giải và trao đổi, hướng dẫn những kỹ năng, phương pháp cần thiết trong viết bài truyền thông về công tác xây dựng đảng nói chung và tham gia Giải nói riêng.

Đồng chí Ngô Minh Tuấn cho biết, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng là giải báo chí hằng năm để trao tặng cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng… được đăng, phát trên các loại hình báo chí do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp phép. Giải cũng dành để trao cho các cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và tổ chức Giải Búa liềm vàng trên phạm vi toàn quốc.

Đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phát biểu kết thúc hội nghị.
Đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.

Giải được công bố và phát động lần đầu nhân kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2016). Giải Búa liềm vàng là một giải báo chí lớn trong phạm vi toàn quốc và có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Nội dung các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng đã tập trung vào những vấn đề mới, được dư luận quan tâm liên quan đến việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển lý luận về xây dựng Đảng và thực tiễn công tác tổ chức xây dựng Đảng; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền; tích cực tuyên truyền những mô hình mới, cách làm hay, gương sáng điển hình trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, phản ánh những mặt hạn chế, yếu kém để rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh. Các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng đã ngày càng bám sát thực tiễn công tác xây dựng Đảng ở mọi miền, lĩnh vực, phản ánh sinh động kết quả thực hiện Cương lĩnh, đường lối của Đảng trong công tác xây dựng Đảng và phát triển đất nước, tập trung vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, nhất là Nghị quyết Trung ương 4,5,6,7 và 8 khóa XII; cổ vũ, tuyên truyền kịp thời kết quả xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài, ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển nền văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm vững chắc an ninh - quốc phòng và mở rộng quan hệ quốc tế ở tầm mức sâu rộng…

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Đồng chí Ngô Minh Tuấn cũng trao đổi về định hướng nội dung trọng tâm tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay như: tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái và những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; nghiên cứu phát triển lý luận về xây dựng Đảng; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu ở các cấp; việc thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng đảng viên…Các tác phẩm báo chí tham dự Giải Búa liềm vàng cần bám sát đường lối của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc; đi sâu vào thực tế công cuộc đổi mới của đảng, những thành công và cả những bất cập cần khắc phục. Trong đó, các tác phẩm cũng cần phản ánh 2 mặt: Nêu gương những cán bộ, đảng viên tiêu biểu trong lãnh đạo, quản lý, làm kinh tế giỏi, hay quá trình đấu tranh mạnh mẽ của đảng trong công cuộc chống tham nhũng, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, để rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, công tác cán bộ của đảng v.v. Tuy nhiên, với những đề tài có phần khô khan đó, các tác phẩm báo chí cần được tác giả thể hiện ở các thể loại báo chí phù hợp, sinh động, làm cho người đọc, người xem dễ tiếp cận, dễ hiểu và cao hơn là có tính nghệ thuật, văn học...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối thông báo những điểm mới của Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019, đặc biệt là việc Đảng ủy Khối đã thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Giải Búa liềm vàng cấp Khối để lựa chọn, trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc và tập thể tổ chức thực hiện tốt Giải Búa liềm vàng. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cũng đề nghị các đảng ủy trực thuộc tạo điều kiện để phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên và cán bộ, đảng viên, người lao động viết bài, sáng tác các tác phẩm tham dự Giải, góp phần vào thành công của Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV- năm 2019./.

TH

 

.
.
.
.