.
.

Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022-2027

Thứ Tư, 12/08/2020|11:11

Ngày 28/7/2020, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 46-CT/TW về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022-2027.

Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối DNTW đăng tải toàn văn Chỉ thị số 46-CT/TW.

.
.
.
.