.
.

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950-16/9/2020)

Thứ Năm, 17/09/2020|14:44

Nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức về Chiến thắng Biên giới Thu Đông năm 1950, khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược nói chung và Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950 nói riêng; tôn vinh và tri ân những đóng góp, hy sinh to lớn của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 150-HD/BTGTW, ngày 09/9/2020 và đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 - 16/9/2020).

Toàn văn Hướng dẫn và đề cương tại đây.

.
.
.
.