.
.

Chức năng nhiệm vụ

Căn cứ Quyết định Số: 405- QĐ/ĐUK ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Đảng uỷ khối. 

1. Chức năng của Ban Dân vận Đảng uỷ Khối

Ban Dân vận là cơ quan tham mưu của Đảng uỷ Khối, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các đảng uỷ trực thuộc thực hiện các chủ trương, chính sách và giải pháp về công tác Dân vận trong Đảng bộ Khối; lãnh đạo Đoàn TN Cộng sản Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp TW
 
2. Nhiệm vụ của Ban Dân vận Đảng uỷ Khối
2.1. Tham mưu, đề xuất:
- Nghiên cứu, đề xuất việc cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng về công tác dân vận thành nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của Đảng uỷ Khối.
- Nắm tình hình tổ chức, hoạt động và đề xuất các chủ trương, giải pháp với Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối về việc lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức nghề nghiệp trong Khối.
- Nghiên cứu, đề xuất với cấp uỷ về lãnh đạo, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của người lao động để thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của các tổ chức quần chúng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, của người sử dụng lao động (chủ doanh nghiệp).
- Nghiên cứu, đề xuất việc lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức và cán bộ.
2.2 - Hướng dẫn, kiểm tra:
- Chủ trì, phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các Đảng uỷ trực thuộc trong việc triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết ... của Trung ương, của Đảng uỷ Khối về công tác Dân vận.
- Chủ trì, phối hợp hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong  Đảng bộ Khối.
- Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức nghề nghiệp tham gia công tác xây dựng Đảng, quản lý doanh nghiệp.
 
3. Tổ chức bộ máy, qui chế làm việc và quan hệ phối hợp của Ban Dân vận Đảng uỷ Khối
3.1- Tổ chức bộ máy:  
Lãnh đạo Ban Dân vận gồm Trưởng ban và một số Phó trưởng ban. Tổ chức bộ máy và biên chế của Ban Dân vận do Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối quyết định.
3.2- Quy chế làm việc:  Căn cứ  vào quyết định này, Ban Dân vận xây dựng qui chế làm việc.
3.3- Mối quan hệ công tác:
- Phối hợp công tác với các Ban, các Đảng uỷ trực thuộc Đảng uỷ khối và Thường trực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Phối hợp công tác và chịu sự hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương.
.
.
.
.
.