.
.
Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW ngày 16/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng
.
Hướng dẫn số 60-HD/BTGTW thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trí dành cho đảng viên mới
Ngày 16/6/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 60-HD/BTGTW thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trí dành cho đảng viên mới.
.
Hướng dẫn số 59-HD/BTGTW thực hiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở
Ngày 16/6/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 59-HD/BTGTW thực hiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở.
.
Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ các mặt công tác xây dựng Đảng năm 2022
Trong các ngày 01,04,05,07/7/2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ các mặt công tác xây dựng Đảng năm 2022. Đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.
.
Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TW
Ngày 27/5, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TW, ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị cho đối tượng 3 là các đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý.
.
Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị
Trong 2 ngày (30-31/3), Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho hơn 1.000 đại biểu bằng hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với 37 đảng ủy trực thuộc.
.
Mang theo ý chí tự lực, tự cường và khát vọng độc lập, tự do của một dân tộc anh hùng, ngày 05/6/1911, người thanh niên Việt Nam yêu nước Nguyễn Tất Thành một mình với hai bàn tay thư sinh lên tàu Amiral Latouche Tresville đến Pháp, đi tìm con đường giải phóng quê hương.
.
Chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương
Ngày 14/9/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Chỉ thị số 02-CT/ĐUK về nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.
.
Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị
Ngày 01/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị với chuyên đề "Tình hình kinh tế Việt Nam năm 2021, dự báo kinh tế Việt Nam năm 2022 - Cơ hội và thách thức đối với Doanh nghiệp Nhà nước", bằng hình thức trực tuyến. Tiến sỹ Kinh tế Nguyễn Đức Kiên, Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ truyền đạt nội dung chuyên đề.
.
Hội nghị chuyên đề
Sáng ngày 28/4, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến thông tin chuyên đề "Những nội dung quan trọng, cốt lõi trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng gắn với doanh nghiệp nhà nước". TS. Nguyễn Đức Kiên - Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ trực tiếp truyền đạt chuyên đề.
.
.
.
.
.
.