.
.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên trong các doanh nghiệp đã cổ phần hóa

Thứ Năm, 24/01/2013|08:35

Vừa qua tại Hà Nội, Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp bộ Đề tài “Một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên trong các doanh nghiệp đã cổ phần hóa trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”, Hội đồng đã thông qua với kết quả đề tài đạt loại xuất sắc.

Đồng chí Mạc Văn Lập, chuyên viên cao cấp, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ nhiệm đang bảo vệ đề tài
Đồng chí Mạc Văn Lập, chuyên viên cao cấp, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ nhiệm đang thuyết trình đề tài

 

Đề tài đã nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn về xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa thuộc Khối. Từ đó, đề xuất phương hướng, giải pháp kiện toàn, đổi mới hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong những năm tới.

Phát biểu tại hội đồng, đồng chí GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh: Đề tài bước đầu đã xác định rõ được vai trò và quan niệm xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa thuộc Khối. Đánh giá đúng thực trạng việc xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa, đề tài cũng đề xuất được một số giải pháp có tính khả thi để xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương được lập tháng 4/2007, đến nay Đảng ủy Khối có 33 đảng bộ trực thuộc gồm: 31 đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng (02 đảng bộ cơ quan) với 29 đảng bộ cấp trên cơ sở và 04 đảng bộ cơ sở trong đó có 480 đảng bộ cơ sở, 5.200 chi bộ với trên 76.000 đảng viên đang hoạt động ở nhiều loại hình doanh nghiệp ở khắp cả nước và ở nước ngoài; hiện có trên 380 doanh nghiệp đã cổ phần hóa.

T.L

.
.
.
.