.
.

Chức năng nhiệm vụ

Căn cứ Quyết định số: 189 -QĐ/ĐUK  ngày 19 tháng 3 năm 2009 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy  của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

 
1. Chức năng của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, chịu sự chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối.
 
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị có chức năng tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị - hành chính, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, kiến thức kinh tế- xã hội đối với cấp uỷ viên, cán bộ, đảng viên, cán bộ chuyên trách công tác đảng, đoàn thể, báo cáo viên và bồi dưỡng lý luận chính trị đối với đảng viên dự bị, đối tượng kết nạp Đảng.
 
2. Nhiệm vụ của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị
 
2.1- Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị - hành chính
 
- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, đảng viên, bồi dưỡng kết nạp Đảng trên cơ sở chương trình công tác hàng năm của Đảng uỷ Khối, kế hoạch của các ban và các đảng bộ trực thuộc.
 
- Tổ chức đào tạo các lớp sơ cấp lý luận chính trị - hành chính; các lớp bồi dưỡng đảng viên dự bị, kết nạp Đảng.
 
- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, quản lý, theo dõi các lớp đào tạo lý luận chính trị - hành chính (Trung cấp, Cao cấp).
 
2.2- Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, đoàn thể
 
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; bồi dưỡng chuyên đề kinh tế-xã hội đối với cấp uỷ viên, cán bộ chuyên trách đảng, đoàn thể thuộc Đảng bộ Khối.
 
- Tổ chức tổng kết kinh nghiệm thực tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở Trung tâm và các đảng uỷ trực thuộc.
 
- Phối hợp với các ban, đảng uỷ trực thuộc tổ chức thông tin về tình hình thời sự, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo chỉ đạo của Đảng uỷ Khối.
 
2.3- Quản lý kết quả và cấp văn bằng, chứng nhận
 
- Định kỳ báo cáo với Ban Thường vụ về kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối.
 
- Thông báo kết quả đến các ban, đơn vị liên quan và các đảng uỷ có học viên tham gia khoá học.
 
- Theo dõi và quản lý kết quả bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng của các đảng uỷ trực thuộc.
 
- Cấp văn bằng, chứng nhận đối với học viên theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.
 
3. Tổ chức bộ máy của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị
 
- Trung tâm có Giám đốc và một số Phó giám đốc; cơ cấu các phòng ban, biên chế do Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối quyết định.
 
- Trung tâm có một số giảng viên cơ hữu và một số giảng viên hợp đồng.
 
- Trung tâm có tài khoản (cấp III), có con dấu, được cấp kinh phí hoạt động theo quy định của Trung ương và Đảng uỷ Khối.
 
4. Các mối quan hệ công tác
 
- Chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Khối về nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; chế độ chính sách đối với hoạt động của Trung tâm.
 
- Chịu sự hướng dẫn, kiểm tra của Ban Tuyên giáo Trung ương về phương hướng chính trị, tư tưởng trong giảng dạy lý luận chính trị.
 
- Phối hợp với các ban, đơn vị của Đảng uỷ Khối và các đảng uỷ trực thuộc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng lý luận chính trị - hành chính, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng.
 
- Phối hợp với Văn phòng Đảng uỷ Khối chuẩn bị kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ hoạt động của Trung tâm.
.
.
.
.
.