.
.

Thanh niên phải là lực lượng đi đầu trong sản xuất kinh doanh tại đơn vị

Thứ Ba, 19/03/2019|15:00

Nội dung hoạt động của các tổ chức Đoàn cần gắn liền với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, hình thức tổ chức phải phù hợp với từng đối tượng, đoàn viên phải phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo và là lực lượng đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Đây là chỉ đạo của Tổng giám đốc Chu Quang Hào đối với các đoàn viên, thanh niên, nhất là các Bí thư Đoàn tại Hội thảo “Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam: Đổi mới sáng tạo - Đột phá thành công”.

Tổng giám đốc Chu Quang Hào lưu ý các Bí thư Đoàn tại các đơn vị phải là người nắm được các hoạt động về kinh doanh. Dù chuyên môn của Bí thư Đoàn thuộc lĩnh vực kế toán hay nghiệp vụ, nhưng Bí thư đoàn phải nắm được tổng thể về tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị để triển khai được nhiệm vụ này tới từng đoàn viên của đơn vị.

Bí thư Đoàn các cấp cũng phải hiểu rõ các cơ chế chính sách của các dịch vụ bưu chính đơn vị đang triển khai để hướng dẫn tới từng đoàn viên công đoàn, đặc biệt là giám sát việc thực hiện của các đoàn viên thanh niên và lực lượng lao động khác tại đơn vị. Tổng giám đốc Chu Quang Hào lưu ý, đối với những đề án lớn như hành chính công, cập nhật cơ sở dữ liệu về bảo hiểm xã hội, bản đồ số, Bưu điện Văn hóa xã, chương trình 5S… Bí thư đoàn phải thường xuyên triển khai đến từng đoàn viên thanh niên, đảm bảo tất cả lực lượng lao động trẻ trên toàn mạng lưới tham gia tích cực vào triển khai hiệu quả các chương trình, đề án lớn của Tổng công ty. Để triển khai các nhiệm vụ chính trị  này, Tổng công ty đã có phát động nhiều chương trình thi đua xuống từng đơn vị. Tuy nhiên đoàn viên phải là những người tham gia tích cực nhất, đi đầu trong các phong trào và phải mang màu sắc riêng của Đoàn.

Các đoàn viên, thanh niên cũng là lực lượng xung kích, đi đầu trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, trong chuyển đối số. Đoàn viên là lực lượng trẻ, nhanh nhạy, nắm bắt công nghệ nhanh hơn nên sẽ là nhân tố đắc lực để hỗ trợ các lực lượng khác tại đơn vị triển khai các phần mềm, các công nghệ mới trong hoạt động chuyên môn.

Tổng giám đốc lưu ý, đoàn viên, thanh niên cần thường xuyên đổi mới, sáng tạo trong mọi lĩnh vực hoạt động. Hiện Bưu điện Việt Nam đã thành lập Hội đồng Khuyến kích hỗ trợ tài năng trẻ sáng tạo khởi nghiệp, Tổng công ty kêu gọi các Bí thư đoàn cần truyền thông và triển khai tới từng đoàn viên, thanh niên đẩy mạnh sáng kiến, sáng tạo phù hợp với công việc chuyên môn. Có những sáng kiến tưởng đơn giản nhưng có thể sẽ đưa lại những hiệu quả rất lớn trên toàn mạng lưới.

Đối với lĩnh vực văn hóa doanh nghiệp, từng  đoàn viên, thanh niên phải chủ động gương mẫu thực hiện. Tổng giám đốc lưu ý, các đoàn viên thanh niên phải là những người tốt nhất, thực hiện chuẩn xác các quy định, quy chế hoạt động của đơn vị, đồng thời có lối sống nhiệt tình, hòa đồng, không khoảng cách với đồng nghiệp dù ở bất kì vị trí công tác nào. Đặc biệt, Bí thư Đoàn các cấp phải là tấm gương sáng nhất, mẫu mực nhất  để các đoàn viên, thanh niên tại đơn vị học hỏi và làm theo.

Việc nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ của từng đoàn viên, thanh niên đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Bởi đây là lực lượng lao động trẻ, có nhiều đóng góp lớn cho đơn vị. Do đó, Đoàn các cấp phải thường xuyên lưu ý việc nâng cao trình độ nghiệp vụ cho mỗi đoàn viên để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trên toàn mạng lưới. Việc đào tạo có thể tự thực hiện thông qua các cuộc họp của tổ chức Đoàn, tuy nhiên nội dung cần thiết thực, thời gian hợp lý để tạo thuận lợi nhất cho các đoàn viên, thanh niên ở các vị trí công việc khác nhau.

Đối với các đề án lớn do Tổng công ty triển khai, các đoàn viên không chỉ là lực lượng nòng cốt trong triển khai, mà còn mở rộng phối hợp với các tổ chức đoàn bạn, các tổ chức đoàn của đối tác để huy động sự vào cuộc trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà Tổng công ty được giao.

Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

.
.
.
.