.
.

Chức năng nhiệm vụ

Căn cứ hướng dẫn Số:   38/TWĐTN ngày 09 tháng 3 năm 2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG. Ban Bí thư Trung ương đoàn hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương như sau:

1- Chức năng:

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương (sau đây gọi tắt là Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương) là tổ chức đoàn cấp tỉnh, trực thuộc Trung ương Đoàn; là lực lượng nồng cốt chính trị trong phong trào thanh niên của Khối Doanh nghiệp trung ương; có chức năng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi hoạt động của các tổ chức đoàn thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương; tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đoàn; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

2- Nhiệm vụ:

2.1- Nghiên cứu, quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thanh niên; triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về công tác đoàn và phong trào thanh niên trong từng giai đoạn. Kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước xây dựng chính sách về thanh niên, công tác thanh niên nói chung và thanh niên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương nói riêng.

2.2- Tham mưu đề xuất với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn xây dựng các chương trình công tác, kế hoạch hoạt động. Phối với các cơ quan, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương làm tốt công tác thanh niên, chăm lo công tác xây dựng đoàn, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể.

2.3- Tổ chức các hoạt động để tạo môi trường, điều kiện tập hợp, giáo dục đoàn viên, thanh niên trong Khối thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Trung ương Đoàn. Đại diện chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

2.4- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động của các tổ chức đoàn trong Khối, định kỳ báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tình hình hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

2.5- Quản lý công tác tổ chức, cán bộ, tài chính, tài sản, công tác thi đua khen thưởng của Đoàn theo đúng quy định.

3- Tổ chức bộ máy:

3.1- Bộ máy: Bộ máy tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương bao gồm các ban, đơn vị sau:

- Ban Tuyên giáo

- Ban Tổ chức- Kiểm tra

- Ban Phong trào thanh niên

- Ban Thanh niên trường học

- Văn phòng

Ngoài 5 đầu mối trên, khi cần thiết thành lập thêm ban, đơn vị mới, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương phải báo cáo, được sự đồng ý của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đoàn mới được thành lập.

3.2- Biên chế: Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương căn cứ tình hình thực tế, báo cáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương quyết định số lượng biên chế Đoàn Khối, nhưng không vượt quá số lượng biên chế Đoàn cấp tỉnh được quy định trong Hướng dẫn 63/HDLT, ngày 10 tháng 8 năm 2001 giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng và Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

4- Mối quan hệ công tác:

4.1- Đối với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt.

4.2- Đối với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương là là tổ chức đoàn cấp tỉnh; chịu sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ, công tác tổ chức cán bộ và mọi mặt công tác đoàn.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có điểm nào cần bổ sung, sửa đổi, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định./.

.
.
.
.
.