.
.

Chức năng nhiệm vụ

 

 

Căn cứ Quyết định số: 401- QĐ/ĐUK ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy  của Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối.

1. Chức năng của Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối

Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng uỷ Khối.

2. Nhiệm vụ của Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối

Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối tham mưu, giúp Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối thực hiện các nhiệm vụ sau:

2.1- Tham mưu, đề xuất

- Nghiên cứu, đề xuất việc cụ thể hoá các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương thành chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch,... thực hiện trong Đảng bộ; tham gia chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối.

- Chủ trì, phối hợp xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ Khối theo Điều 30 Điều lệ Đảng.

- Đề xuất những vấn đề cần thiết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Khối.

  2.2- Hướng dẫn, kiểm tra

  - Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, cấp uỷ cấp dưới và đảng viên trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

- Chủ trì, phối hợp với các Ban của Đảng uỷ Khối kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc của Đảng uỷ Khối; tham gia thẩm định các đề án có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

- Hướng dẫn, phối hợp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cấp uỷ và cán bộ kiểm tra trong Đảng bộ.

2.3- Thực hiện nhiệm vụ do Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối giao

- Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối trong việc tham gia, thẩm định nhân sự cán bộ, đánh giá chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên, kết nạp đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan uỷ ban kiểm tra các đảng uỷ trực thuộc.

- Tuyên truyền, nghiên cứu, giao ban, sơ kết, tổng kết, quản lý hồ sơ, dữ liệu về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối giao.

2.4- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối được quy định trong Điều lệ Đảng.

3: Tổ chức bộ máy của Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối

3.1- Lãnh đạo Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối

Lãnh đạo Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối gồm Chủ nhiệm và một số Phó Chủ nhiệm. Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra làm việc theo chế độ thủ trưởng.

3.2- Tổ chức, bộ máy các đơn vị trực thuộc và biên chế của Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra do Ban Thường vụ quyết định.

Ngoài số biên chế quy định, khi cần thiết, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối được trưng tập một số cán bộ phục vụ công tác nghiên cứu và thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.

4. Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối

4.1- Căn cứ Quyết định này, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối ban hành quy chế làm việc của Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối.

4.2- Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối phối hợp với các Ban của Đảng uỷ Khối để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

.
.
.
.
.