.
.

Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Bảy, 13/06/2020|12:06

Từ ngày 11-12/6/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ủy Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các đồng chí trong Tổ công tác theo dõi, chỉ đạo Đại hội số 2 của Đảng ủy Khối và 80 đảng viên (79 đảng viên chính thức và 1 đảng viên dự bị) trong Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Trong phiên trù bị, Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Đoàn chủ tịch Đại hội gồm: Đồng chí Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng chí Đặng Hùng Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng chí Hoàng Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh: Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

5 năm qua, trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức gay gắt, toàn Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng, đáng tự hào. Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo chỉ đạo; nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng công tác tham mưu, công tác phục vụ. Kết quả của 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối lần thứ nhất đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II.

Đồng chí Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020 điều hành Đại hội phiên chính thức.
Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 phát biểu khai mạc Đại hội phiên chính thức.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Cơ quan hoàn thành một khối lượng lớn công việc, trong đó có nhiều việc khó, phức tạp. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Cơ quan chủ động nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối và Đảng ủy Cơ quan thực hiện nhiều nội dung quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối. Đảng bộ Cơ quan nghiên cứu, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Khối và tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện, bài bản các mặt công tác, nhiều vấn đề có tính chất nền tảng, lâu dài cho công tác xây dựng đảng, nhất là hệ thống văn bản về công tác cán bộ trong Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối luôn được chú trọng, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thường xuyên quan tâm, động viên cán bộ, đảng viên tích cực, chủ động nghiên cứu, học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thông qua các hình thức tổ chức hội nghị tập trung, sinh hoạt chi bộ, tổ chức hội nghị học tập chuyên đề; coi trọng nhiệm vụ rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, trách nhiệm, tận tụy trong công việc, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên. Nâng cao nhận thức về lịch sử dân tộc, truyền thống cách mạng của Đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đảng bộ Cơ quan nghiên cứu, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Khối và tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện, bài bản các mặt công tác, nhiều vấn đề có tính chất nền tảng, lâu dài cho công tác xây dựng đảng, nhất là hệ thống văn bản về công tác cán bộ trong Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối. Việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh luôn gắn với khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

Hầu hết cán bộ, đảng viên có ý thức trách nhiệm cao trong phát huy dân chủ đi đôi với kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên được các cấp ủy, chi bộ đặc biệt quan tâm, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan lần thứ II. 100% kế hoạch công tác hàng năm của các ban, đơn vị được Thường trực Đảng ủy Khối phê duyệt (hằng năm 100% các ban, đơn vị đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên); Đảng bộ Cơ quan hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đảng viên (kết nạp 11 đảng viên mới, đạt 110% chỉ tiêu), chuyển Đảng chính thức và đề nghị Đảng ủy Khối phát thẻ cho 10 đồng chí.
Các đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đại biểu biểu quyết số lượng đại biểu bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Cơ quan thực sự đổi mới về phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc, các chi, đảng bộ đã đổi mới nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ hằng tháng và nội dung sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đảng viên tại các chi bộ tham dự sinh hoạt đầy đủ, bảo đảm nguyên tắc của Đảng. Tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chủ động đề xuất, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, đề xuất với Ban Bí thư ban hành Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/02/2017 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối; sửa đổi, bổ sung Quy định số 99-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Kiện toàn nhân sự của các ban, đơn vị tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối, cấp ủy đảng bộ trực thuộc; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng theo phân cấp quản lý cán bộ; phê duyệt quy hoạch cấp ủy các đảng ủy trực thuộc Khối. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy Khối qua đó đã đôn đốc, nhắc nhở các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với công tác xây dựng Đảng ở doanh nghiệp, đơn vị, kịp thời ngăn ngừa, cảnh báo các vi phạm, góp phần giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng.

Chủ động đề xuất các giải pháp giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp; theo dõi, nắm tình hình và phản ánh về thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị. Tham mưu kịp thời các nội dung, giải pháp, vận động các doanh nghiệp thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị thông qua chủ trương “Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối ưu tiên sử dụng hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ của nhau”; nghiên cứu khảo sát, nắm bắt tình hình, tổng hợp thông tin của các doanh nghiệp và kịp thời đề xuất, kiến nghị, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư từng bước tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của các đảng bộ trực thuộc.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Cơ quan đề xuất, tổ chức phục vụ tốt các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020 và hằng năm của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy Khối qua đó đã đôn đốc, nhắc nhở các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với công tác xây dựng Đảng ở doanh nghiệp, đơn vị, kịp thời ngăn ngừa, cảnh báo các vi phạm, góp phần giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng.

Chủ động tham mưu Đảng ủy Khối ban hành Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và 03 chỉ thị, 01 quy định, 04 quyết định về công tác dân vận và chỉ đạo, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo” đạt được một số kết quả tốt. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Khối. 

Công tác tiếp nhận và quản lý văn bản đi, đến, lưu trữ khoa học, thuận tiện, chế độ bảo mật đúng quy định của Trung ương. Công tác thu, chi và quản lý tài chính đảng chính xác, đầy đủ, kịp thời, bảo đảm đúng quy định của Điều lệ Đảng,
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Cơ quan Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá: Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên cơ quan tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ Khối.

Tuy đạt được những kết quả tích cực và khá toàn diện, song cũng cần thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá đúng mức những mặt còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, như đã nêu rất cụ thể trong Báo cáo chính trị trình Đại hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại Đại hội. Đồng chí đánh giá cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối và đề nghị các đảng viên tham dự Đại hội phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, phân tích, làm rõ các hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó tìm ra giải pháp khắc phục hiệu quả, tạo bước tiến nhanh hơn, vững chắc hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị Ban chấp hành
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, nhiệm vụ chung của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương là nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, giữ vững vị trí then chốt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ bộ phận thực hiện tốt công tác tham mưu cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể; bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối và các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối, cụ thể hóa sự lãnh đạo thông qua việc tham mưu cho Đảng ủy Khối các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện những chủ trương lớn, quan trọng về sản xuất kinh doanh, về tái cơ cấu, sắp xếp doanh nghiệp và công tác cán bộ. Tham mưu bổ sung, hoàn thiện và xây dựng quy chế phối hợp với các bộ, ngành liên quan. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển, đổi mới của doanh nghiệp.

Đồng thời, làm tốt công tác xây dựng Đảng. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xem đây là nhiệm vụ then chốt, bảo đảm cho thắng lợi của sự nghiệp đổi mới. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, gắn hoạt động của các đảng bộ, chi bộ với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Cơ quan và trách nhiệm đối với nhiệm vụ chung của Đảng bộ. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật. Chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức Đảng và đảng viên. Gắn xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan văn hoá.  

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III tới đây và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối. Tham mưu đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành, tác nghiệp, tạo bước chuyển mạnh mẽ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu và hiệu lực, hiệu quả công tác điều hành.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm lưu ý, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan và từng đảng viên phải thực sự đoàn kết, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, thực hiện nghiêm quy chế làm việc và mối quan hệ công tác, các quy định của Đảng, Nhà nước. Mỗi đảng viên trong Cơ quan Đảng ủy Khối phải nói đi đôi với làm; luôn thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Ngay sau Đại hội, cấp ủy cần khẩn trương tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết thành các Chương trình, kế hoạch hành động để triển khai thực hiện; trong đó xác định những trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, đơn vị; kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; kịp thời khen thưởng động viên, nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025 tặng hoa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 không tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 tặng hoa cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 không tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Hiệu quả”, phát huy các thành tích kết quả toàn diện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối xác định nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giữ vững kỷ cương, đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; phát huy tinh thần trách nhiệm, cải cách thủ tục hành chính, không ngừng đổi mới, chủ động, sáng tạo, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, năng lực, bảo đảm lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, Đại hội đã bầu 2 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Hội nghị đã bầu các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối.

Theo đó, đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục tái cử làm Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Hồ Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối; đồng chí Chu Đình Động, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối.

Văn nghệ chào mừng Đại hội.
Văn nghệ chào mừng Đại hội.

P.V

 

.
.
.
.