.
.

Hội nghị góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Sáu, 19/06/2020|17:15

Sáng ngày 18/6, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội; đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện; đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối và đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Trưởng Tiểu ban Văn kiện phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Trưởng Tiểu ban Văn kiện phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, bí thư các đảng ủy trực thuộc; các đồng chí thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối.

PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tham gia ý kiến tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Tiểu ban Văn kiện đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, Bí thư các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối thảo luận, đóng góp ý kiến vào bố cục Dự thảo Báo cáo, tiêu đề của Dự thảo Báo cáo, phương châm của Đại hội, nội dung phần thứ nhất - tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II (nhiệm kỳ 2015-2020), phần thứ hai - mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025, những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị trong Đảng bộ Khối, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 4 đột phá phát triển trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Phạm Đức Long, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo.
Đồng chí Phạm Đức Long, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo.

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III đảm bảo tính khoa học, tính kế thừa và phát huy được trí tuệ của tập thể, bám sát thực tiễn công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối và các đảng ủy trực thuộc, các đại biểu thảo luận nghiêm túc, trách nhiệm, tâm huyết. Các ý kiến tham gia đều thống nhất đánh giá, Dự thảo lần 05 Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 được chuẩn bị công phu, khoa học, logic, bố cục hợp lý, chặt chẽ, có tính khái quát cao. Nội dung dự thảo theo đúng yêu cầu của Chỉ thị 35 của Trung ương và Kế hoạch số 81 của Đảng ủy Khối; trên cơ sở kế thừa Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I và II; tiếp thu tinh thần dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sự chỉ đạo của Trung ương về tăng cường công tác xây dựng Đảng và thực tiễn quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối; số liệu trong dự thảo được tổng hợp từ báo cáo tổng kết hằng năm của Đảng bộ Khối. Dự thảo đã được nghiên cứu, chỉnh sửa nhiều lần sau khi đã tiến hành khảo sát thực tiễn tại một số Đảng ủy trực thuộc; tổng hợp ý kiến các thành viên Tiểu ban Văn kiện, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, các chuyên gia, nhà khoa học và các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối các thời kỳ. Dự thảo lần này nêu đầy đủ những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, những mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phấn đấu và giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự thảo báo cáo đánh giá cơ bản các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tập trung vào 3 kết quả nổi bật trong công tác xây dựng đảng và 7 kết quả nổi bật trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; nêu rõ các hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng đảng và trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; xác định các nguyên nhân khách quan và chủ quan; rút ra 5 bài học kinh nghiệm từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo.
Đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tham gia ý kiến tại Hội nghị.

Về bối cảnh, tình hình thế giới, khu vực và trong nước những năm sắp tới sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị trong Khối cũng được các đại biểu phân tích, thảo luận. Đồng thời, đề ra những mục tiêu tổng quát; các chỉ tiêu phấn đấu của nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các nhiệm vụ giải pháp.

Về đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, các đại biểu đã góp ý chi tiết vào nội dung: Tiếp tục đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; bảo đảm việc làm cho người lao động; Đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Tăng cường công tác đầu tư, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Đi đầu thực hiện các chương trình an sinh xã hội; bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh; Tiếp tục xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, xây dựng con người phát triển toàn diện.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, đã có 13 ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Tiểu ban Văn kiện yêu cầu các thành viên Tiểu ban Văn kiện và Tổ Biên tập nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

P.V

.
.
.
.