.
.

Đại hội Đảng bộ Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Đổi mới sáng tạo, thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển Bảo hiểm Tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thứ Tư, 26/08/2020|18:26

Trong 2 ngày (23 - 24/8/2020), tại Hà Nội, Đảng bộ Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có các đồng chí đại diện Ban Nội chính Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, thành viên Tổ công tác theo dõi, chỉ đạo Đại hội số 3 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng 115 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 400 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam cho biết: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn và hiệu quả, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, ổn định thị trường tiền tệ và hoạt động ngoại hối. Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam được Chính phủ nâng hạn mức chi trả tiền gửi được bảo hiểm cho người gửi tiền tăng từ 50 triệu đồng lên 75 triệu đồng, góp phần nâng cao vai trò của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam. Đồng thời căn cứ Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” của Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém tại Việt Nam; thực hiện cho vay hỗ trợ các Tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi và mua trái phiếu dài hạn của tổ chức tín dụng hỗ trợ theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước để thực hiện hỗ trợ các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt và triển khai các nhiệm vụ chính trị được Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước giao.

Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí  và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về  tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (Nghị quyết số 12-NQ/TW), Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước.

Đảng ủy Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống tập trung  mọi nguồn lực, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu: 94,1% các đảng bộ, chi bộ đạt danh hiệu Hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 95,5%, trong đó 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ kết nạp được 117 đảng viên mới và là Đảng bộ 4 năm liền đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, 01 năm đạt danh hiệu Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Phạm Bảo Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam  điều hành Đại hội.
Đồng chí Phạm Bảo Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Có được kết quả trên là Đảng ủy Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam đã triển khai bài bản, nề nếp các mặt công tác, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với doanh nghiệp. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối, sự điều hành của Ngân hàng Nhà nước. Trên cơ sở đó, đã đề ra các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt và cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của tập thể và cá nhân người đứng đầu. Đồng thời, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam cũng luôn quan tâm chú trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp cả về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển và hội nhập. Vì vậy, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong toàn hệ thống đã từng bước được tiêu chuẩn hóa, trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao, đáp ứng được yêu cầu hoạt động của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam trong tình hình hiện nay và hội nhập quốc tế.

Nhận thức rõ công tác kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, Đảng ủy Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam luôn chú trọng đối với công tác kiểm tra, giám sát. Một mặt, Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, mặt khác thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tấc kiểm tra, giám sát nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của đảng ủy cấp trên. Đảng ủy Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam đã kiểm tra 04 tổ chức đảng và 04 đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đơn vị; giám sát chuyên đề 05 tổ chức đảng và 05 đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đơn vị. Đảng ủy chi nhánh kiểm tra 11 tổ chức đảng và 32 đảng viên; các chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc kiểm tra 94 đảng viên, giám sát 84 đảng viên.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiện nay tổng tài sản của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam là 67.325 tỷ đồng, nguồn vốn nhàn rỗi được đầu tư là 65.148 tỷ đồng, quỹ dự phòng nghiệp vụ 58.851 tỷ đồng, phí bảo hiểm tiền gửi thu được là 34.968 tỷ đồng, lãi thu được từ hoạt động đầu tư là 1.663,7 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam đã củng cố hoàn thiện mô hình tổ chức, tăng cường năng lực tài chính, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin để sẵn sàng tham gia vào nhiệm vụ tái cơ cấu, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hoạt động chi trả tiền gửi được bảo hiểm kịp thời, chính xác và thuận tiện đã tạo niềm tin cho người gửi tiền, góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội. Đồng thời, việc chi trả tiền gửi được bảo hiểm của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, người dân càng thêm tinn tưởng vào chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong nền kinh tế thị trường hiện nay.

Trong 5 năm, các chỉ tiêu tài chính cơ bản đều tăng, bình quân 5 năm tổng tài sản tăng 22,29%/năm, nguồn vốn nhàn rỗi được đầu tư tăng 22,55%, phí bảo hiểm tiền gửi thu được tăng 16,22%/năm, lãi thu được từ hoạt động đầu tư tăng 16,02%/năm.

Báo cáo tại Đại hội đã khẳng định các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Phát huy những kết quả đạt được, mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020 – 2025 được đề ra là phấn đấu nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, đổi mới sáng tạo, thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển Bảo hiểm Tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam ra mắt tại Đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam trong nhiệm kỳ qua. Nhấn mạnh, trong thời gian tới tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia; những ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Đồng chí Lê Văn Châu yêu cầu Đảng bộ tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức cách mạng, công tác tổ chức, kiểm tra và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xem đây là nhiệm vụ then chốt, bảo đảm cho thắng lợi của sự nghiệp đổi mới. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật. Chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam trong giai đoạn mới. Đảng ủy tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Triển khai đồng bộ dự án hiện đại hóa hoạt động cùng với hoàn thiện cơ chế chính sách về bảo hiểm tiền gửi, chủ động ứng phó kịp thời với môi trường hoạt động và chính sách thay đổi, tham gia tái cơ cấu tổ chức tín dụng tại Việt Nam và bảo vệ tốt quyền lợi của người gửi tiền, bảo đảm thu nhập, việc làm ổn định cho người lao động, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng của Đại hội.
Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng của Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 27 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 05 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết. Tại Hội nghị lần thứ nhất, BCH Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ gồm 09 đồng chí; bầu Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy. Đồng chí Phạm Bảo Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

P.V

.
.
.
.