.
.

Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Thứ Sáu, 02/03/2012|21:07

Phát triển thị trường chứng khoán ổn định, vững chắc, cấu trúc hoàn chỉnh với nhiều cấp độ, đồng bộ về các yếu tố cung - cầu; tăng quy mô và chất lượng hoạt động, đa dạng hóa sản phẩm, nghiệp vụ, đảm bảo thị trường hoạt động hiệu quả và trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế.

Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, phấn đấu đưa tổng giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu vào năm 2020 đạt khoảng 70% GDP.

Xây dựng cơ chế bảo vệ nhà đầu tư nhỏ

Để thực hiện mục tiêu đặt ra, cần xây dựng cơ chế công bố thông tin của công ty đại chúng dựa trên quy mô vốn và tính đại chúng; hướng dẫn doanh nghiệp từng bước áp dụng thông lệ quốc tế về quản trị công ty và quản trị rủi ro; xây dựng các quy định và chế tài bảo vệ nhà đầu tư thiểu số.

Từng bước đơn giản thủ tục đăng ký chào bán chứng khoán bằng cách chuyển từ cơ chế thẩm định điều kiện chào bán sang cơ chế chào bán dựa trên công bố thông tin đầy đủ; tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với hoạt động chào bán chứng khoán và các chế tài xử lý phù hợp.

Đa dạng hóa các sản phẩm chứng khoán được chào bán ra công chúng, như trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm quyền mua, các sản phẩm liên kết đầu tư và các sản phẩm cơ cấu.

Sắp xếp lại hệ thống các tổ chức kinh doanh chứng khoán

Đối với công ty chứng khoán, tăng cường quản trị công ty và quản trị rủi ro dựa trên các tiêu chí an toàn tài chính đối với công ty chứng khoán phù hợp với các tiêu chuẩn, chuẩn mực quốc tế.

Bên cạnh đó, sắp xếp lại hệ thống các tổ chức kinh doanh chứng khoán theo hướng thúc đẩy việc hợp nhất, sáp nhập hoặc giải thể các tổ chức yếu kém để tăng quy mô hoạt động, giảm số lượng công ty cho phù hợp với sự phát triển của thị trường; từng bước phát triển các tổ chức kinh doanh chứng khoán theo mô hình kinh doanh đa năng và chuyên doanh, trên cơ sở đó nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ chứng khoán ra các thị trường khu vực.

Đối với công ty quản lý quỹ, tạo điều kiện, khuyến khích việc tái cơ cấu hệ thống các công ty quản lý quỹ theo hướng chuyên nghiệp. Áp dụng các quy định bảo đảm an toàn tài chính và vốn khả dụng đối với các công ty quản lý quỹ.

Khuyến khích các công ty quản lý quỹ huy động và quản lý các loại hình quỹ đầu tư đa dạng trong và ngoài nước, các sản phẩm liên kết đầu tư, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của các công ty quản lý quỹ.

Tổ chức thực hiện thanh toán bù trừ song phương, đa phương cho các chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh theo hướng rút ngắn quy trình, thời gian thanh toán chứng khoán; cải tiến công tác thanh toán giao dịch chứng khoán mô hình hệ thống thanh toán tập trung qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tổ chức việc giao dịch chứng khoán theo hướng cả nước chỉ có 1 Sở Giao dịch chứng khoán

Quyết định nêu rõ, sẽ tái cấu trúc mô hình tổ chức thị trường chứng khoán Việt Nam, theo hướng: Tổ chức việc giao dịch chứng khoán theo hướng cả nước chỉ có 1 Sở Giao dịch chứng khoán. Đồng thời, phân định các khu vực thị trường gồm thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu và thị trường chứng khoán phái sinh.

Liên kết giữa Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán để gắn mạnh hoạt động thanh toán, bù trừ và lưu ký chứng khoán với hoạt động giao dịch chứng khoán.

Hoàn chỉnh hệ thống công nghệ thông tin cho thị trường chứng khoán để đi vào hoạt động trước năm 2015.

Bên cạnh đó, xây dựng Quy chế phối hợp quản lý, giám sát chặt chẽ giữa Bộ Tài chính với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, các Bộ, ngành liên quan nhằm nâng cao tính minh bạch, công khai trong hoạt động của khu vực tài chính và phát huy hiệu quả quản lý nhà nước trên thị trường tài chính.

Chính Phủ

.
.
.
.