.
.

Hội nghị tập huấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và Quan hệ nhà đầu tư cho các doanh nghiệp niêm yết

Thứ Hai, 27/02/2017|17:48

Hội nghị tập huấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và Quan hệ nhà đầu tư dành cho các doanh nghiệp niêm yết đã được Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM phối hợp với Viet Nam Corporate Governance Initiative (VCGI), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Tập đoàn Bảo Việt vừa tổ chức tại TP.HCM.

Hội nghị nhằm đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp niêm yết nâng cao chất lượng quản trị công ty và tổ chức ĐHĐCĐ; các chuyên gia về quản trị công ty đã có phần chia sẻ các thông lệ quản trị tốt nhất và cập nhật những thay đổi về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo Luật doanh nghiệp 2014. Trong khuôn khổ Hội nghị, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về quan hệ nhà đầu tư và tổ chức ĐHĐCĐ tại Tập đoàn Bảo Việt.
Là một doanh nghiệp niêm yết nằm trong top VN30, Bảo Việt luôn xác định bảo vệ quyền và lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư là một trong những vấn đề cốt lõi trong quản trị doanh nghiệp. Hoạt động quan hệ nhà đầu tư (Investor Relations – IR) của Bảo Việt hướng tới việc bảo vệ và thực hiện đầy đủ quyền cổ đông, tuân thủ các quy định pháp luật, đảm bảo công bố thông tin minh bạch và đối xử bình đẳng với các cổ đông.
Trong thực tiễn triển khai, Bảo Việt đã thực hiện các chính sách để đảm bảo sự bình đẳng của cổ đông trong việc tiếp cận thông tin; chuẩn hóa quy trình tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định hiện hành và áp dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông.
Phó Giám đốc Phụ trách Khối Quản lý Tài chính - Phụ trách Công bố thông tin của Tập đoàn Bảo Việt Phạm Ngọc Tú chia sẻ: Là doanh nghiệp niêm yết với gần 7.000 cổ đông, Tập đoàn Bảo Việt không chỉ quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh, đáp ứng kỳ vọng của các cổ đông mà còn tiên phong áp dụng các chuẩn mực của khu vực và quốc tế về quản trị công ty (Thẻ điểm quản trị ASEAN, Nguyên tắc quản trị công ty OECD); phát triển bền vững (GRI) và quan hệ nhà đầu tư (IIRC). 
Với việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế nêu trên, Bảo Việt mong muốn góp phần cùng cộng đồng doanh nghiệp tăng cường tính minh bạch và lành mạnh hóa thị trường, nâng cao uy tín của thị trường chứng khoán Việt Nam. Năm nay, Bảo Việt cũng triển khai thí điểm áp dụng thực hiện Báo cáo phát triển bền vững theo Bộ tiêu chuẩn quốc tế về lập Báo cáo Phát triển bền vững (GRI Sustainability Reporting Standards) ”.
Là doanh nghiệp tiên phong thí điểm triển khai lập Báo cáo phát triển bền vững theo Chuẩn mực quốc tế mới nhất, Bảo Việt mong muốn khẳng định những nỗ lực nhằm thực hiện cam kết mang lại các giá trị bền vững và dài hạn tới cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh doanh bền vững tại Việt Nam.
Nhằm nâng cao mức độ tin cậy của số liệu, Bảo Việt đã duy trì việc lập Báo cáo tài chính theo hai chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và chuẩn mực lập và trình bày báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), đồng thời được kiểm toán độc lập bởi Công ty Kiểm toán Ernst and Young.
Không chỉ thực hiện kiểm toán các thông tin tài chính - điều mà hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đang làm, Bảo Việt còn tiên phong thực hiện kiểm toán độc lập đối với các chỉ tiêu phi tài chính để nâng cao mức độ tin cậy của thông tin khi được đảm bảo bởi bên thứ ba (Công ty kiểm toán PwC).
Thông qua việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trọng yếu về công bố thông tin và tính thanh khoản của cổ phiếu, Tập đoàn Bảo Việt đã xuất sắc được bình chọn vào “Top 5 Doanh nghiệp có hoạt động IR tốt nhất năm 2016” do chính các nhà đầu tư bình chọn.
Kể từ sau cổ phần hóa đến nay, Tập đoàn Bảo Việt đã chi trả tổng cộng hơn 6.000 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông, đóng góp hơn 17.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. 
 
Theo báo cáo tài chính vừa được công bố, doanh thu hợp nhất năm 2016 của Bảo Việt đạt 25.614 tỷ đồng, tăng trưởng 23,2% so với năm 2015, bằng 113,8% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng trưởng 15%, bằng 114,2% kế hoạch. Tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm 31/12/2016 đạt hơn 73.000 tỷ đồng, tương đương 3 tỷ USD, tăng 24,8%; vốn chủ sở hữu đạt gần 14.000 tỷ đồng, tăng 5,4% so với năm 2015. Công ty Mẹ cũng hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ của Công ty Mẹ đạt 15%.
Kết quả này cho thấy các hoạt động kinh doanh của Bảo Việt đang tiếp tục có những bước phát triển tốt. Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng mạnh về tổng doanh thu phí bảo hiểm và doanh thu khai thác mới, trong đó doanh thu khai thác mới đạt hơn 3.600 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2015. Lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng bứt phá, đạt hơn 7.500 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng trưởng 11%, hoàn thành 105,2% kế hoạch. Lĩnh vực đầu tư và dịch vụ tài chính gia tăng quy mô tài sản đầu tư, tổng tài sản quản lý tăng trưởng 23%.
Với kết quả kinh doanh ổn định, vốn hóa lớn và khối lượng giao dịch luôn duy trì ở mức cao đã giúp BVH trở thành điểm đến của dòng tiền từ các nhà đầu tư dài hạn, góp phần duy trì sức hấp dẫn của cổ phiếu BVH đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.
P.V
 
.
.
.
.