.
.

Đảng bộ Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam:

Tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất, chủ động hội nhập quốc tế

Thứ Bảy, 08/08/2015|18:12

Trong 2 ngày 6 và 7/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đinh La Thăng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT; đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Giao thông Vận tải; lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối DNTW và tổ công tác theo dõi, chỉ đạo Đại hội của Đảng ủy Khối. Về phía Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có đồng chí Nguyễn Ngọc Huệ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Lê Anh Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc cùng các đồng chí trong HĐTV, Ban TGĐ, Văn phòng Đảng ủy và 156 đại biểu đại diện cho gần 1.000 đảng viên của 37 tổ chức cơ sở đảng.

Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam hoạt động trong điều kiện đặc biệt khó khăn, đứng trước những thách thức lớn. Song, Đảng bộ Vinalines đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao, giữ vững vai trò là hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động, đảng viên toàn đơn vị nỗ lực, đoàn kết thực hiện song song 2 nhiệm vụ là tái cơ cấu, cổ phần hóa và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

Đến năm 2015, vận tải biển ước đạt 26,7 triệu tấn; khối cảng biển ước đạt 81 triệu tấn, đạt 104% so với kế hoạch; tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010 - 2015 là 1%/năm; hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách. Riêng Công ty mẹ - Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2015 lãi 124 tỷ đồng.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa XI) về tái cấu trúc nền kinh tế, Vinalines đã tập trung tái cơ cấu toàn diện; kiện toàn lại bộ máy tổ chức cán bộ của công ty mẹ theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, giảm từ 21 Ban tham mưu xuống còn 15. Bám sát chiến lược ngành nghề, tập trung vào 3 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là vận tải biển, khai thác cảng biển và dịch vụ hàng hải. Đẩy mạnh công tác quản trị doanh nghiệp; chủ động các quy trình cổ phần hóa công ty mẹ và hoàn thành công tác cổ phần hóa đối với 12 doanh nghiệp; cơ bản hoàn thành theo tiến độ việc thoái vốn tại 32/37 doanh nghiệp theo đề án, các doanh nghiệp thoái vốn đều bảo toàn vốn đầu tư và có lãi.

Công tác tái cơ cấu tài chính cũng đã được quyết liệt thực hiện, đưa ra nhiều giải pháp để tái cơ cấu và giảm được đáng kể nợ vay. Đồng thời, Vinalines cũng tích cực triển khai công tác tái cơ cấu lao động, đảm bảo các chế độ, chính sách về lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp thôi việc cho người lao động trong quá trình tái cơ cấu.

Đồng chí Đinh La Thăng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Đinh La Thăng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT phát biểu tại Đại hội

Công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Vinalines được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2010 - 2015 và căn cứ tình hình thực tế của Tổng công ty, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã tập trung đề ra các nghị quyết chuyên đề và xây dựng nhiều chương trình hành động cụ thể cho từng chuyên đề trong toàn khóa và từng năm nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp có nhiều khó khăn và triển khai thực hiện công tác sắp xếp đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp.

Việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng như của Bộ Giao thông Vận tải được Đảng bộ Vinalines thực hiện nghiêm túc. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên; vai trò lãnh đạo của Đảng bộ được khẳng định; công tác cán bộ, chất lượng sinh hoạt chi bộ và quản lý đảng viên được quan tâm có kết quả. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; phương pháp công tác và phong cách lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy có bước đổi mới. Dân chủ nội bộ được mở rộng; vai trò của các tổ chức quần chúng được phát huy. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay” được đẩy mạnh và có kết quả tích cực. Bên cạnh đó, Đảng ủy Vinalines đã chỉ đạo các cấp ủy đảng tăng cường công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ trước những khó khăn chung của nền kinh tế trong nước và thực trạng sản xuất kinh doanh của Tổng công ty… để định hướng tư tưởng, dư luận, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước cũng như của Đảng ủy Tổng công ty để từ đó nâng cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vì sự ổn định và phát triển của Vinalines.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Tổng công ty chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác cán bộ. Đảng ủy Tổng công ty luôn quan tâm, định hướng chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm phát triển nguồn nhân lực cho Tổng công ty, nhất là trong quá trình thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp toàn diện. Trong đó chú trọng đào tạo nâng cao trình độ và kỹ năng lãnh đạo quản lý; huấn luyện nâng cao tay nghề cho thuyền viên và công nhân kỹ thuật. Đảng ủy Tổng công ty còn tiến hành rà soát, sửa đổi bổ sung và ban hành các quy định, quy chế về quản trị doanh nghiệp đảm bảo phân công, phân cấp rõ ràng, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả quản lý của Tổng công ty. Công tác phát triển đảng viên mới được các cấp uỷ tiến hành thường xuyên, đảm bảo yêu cầu về số lượng, chất lượng và nguyên tắc quy định. Bình quân trong nhiệm kỳ Đảng ủy Tổng công ty phát triển được 62 đảng viên/năm, tăng 5% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát cả nhiệm kỳ và hàng năm, chỉ đạo các cấp ủy, UBKT cơ sở xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp mình đã đề ra.

Công tác sắp xếp lao động và giải quyết chế độ chính sách cho người lao động khi doanh nghiệp tiến hành sắp xếp lại, giải thể, phá sản, cổ phần hoá luôn được ưu tiên hàng đầu. Lao động có trình độ quản lý, chuyên môn tay nghề cao được bố trí phù hợp, đảm bảo tiếp tục phát huy được khả năng cống hiến, đóng góp cho doanh nghiệp; lao động dôi dư được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định và hỗ trợ của doanh nghiệp.

Thảo luận tại Đại hội, các đại biểu góp ý nhiều giải pháp nhằm đưa Vinalines phát triển và làm ăn có lãi. Đại hội đã xác định mục tiêu nhiệm kỳ mới 2015 - 2020 là: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất; chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng; đưa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phát triển bền vững, phát huy vai trò là doanh nghiệp chủ lực của ngành Hàng hải; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu toàn diện; giữ vững ổn định để phát triển.

Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng 7-8%/năm đối với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu, trong đó đến năm 2020, sản lượng vận tải đạt 35,55 triệu tấn, hàng hóa thông qua cảng đạt 82,8 triệu tấn, doanh thu đạt 23.140 tỷ đồng, phấn đấu cân bằng tài chính và có lợi nhuận. Đảm bảo việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân tăng 10%.

BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội
BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đinh La Thăng và đồng chí Bùi Văn Cường đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời hoan nghênh tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ Vinalines khóa IV đã chỉ ra trong Dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành khóa IV để Đại hội tiếp tục thảo luận, tìm các giải pháp khắc phục để tổ chức thực hiện sao cho kết quả công tác nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Tổng công ty được toàn diện.

Nhận định về tình hình trong những năm tới, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho rằng, cạnh tranh giữa các quốc gia có ngành kinh tế biển nói chung, ngành vận tải hàng hải nói riêng sẽ ngày càng gay gắt, quyết liệt hơn, cả về thị trường, dịch vụ, vốn và nguồn nhân lực chất lượng cao... Trong bối cảnh đó, đòi hỏi Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức để đưa Tổng công ty phát triển. Ban chấp hành Đảng bộ Vinalines cần quán triệt nhiệm vụ xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là tái cơ cấu toàn diện, cổ phần hóa toàn Tổng công ty, trong đó chú trọng đổi mới quản trị doanh nghiệp, mô hình quản lý phải tiên tiến, theo cơ chế thị trường mới có thể khắc phục được những yếu kém, đưa Vinalines phát triển nhanh và bền vững.

Trong công tác xây dựng Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Bùi Văn Cường lưu ý: Đảng bộ Vinalines cần giữ vững sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, nhất là trong quá trình triển khai thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức đảng; giữ vững nguyên tắc sinh hoạt đảng, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp với đặc thù doanh nghiệp, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Tổng công ty đáp ứng yêu cầu phát triển, đổi mới của doanh nghiệp; đảm bảo vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng trong doanh nghiệp nhà nước.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 31 đồng chí; bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II. Tại phiên họp thứ Nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy  gồm 9 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty.

Lan Hương

.
.
.
.