.
.

Đảng ủy Tổng công ty Hàng không Việt Nam tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

Thứ Tư, 10/07/2019|20:12

Ngày 9/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Hàng không Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối. Về phía Đảng ủy Tổng công ty Hàng không Việt Nam có đồng chí Dương Trí Thành – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty; bí thư, phó bí thư, ủy viên thường vụ các đảng ủy, chi bộ trực thuộc; cơ quan tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy cùng cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách công tác đảng trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2019,  Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra: phương châm “Trách nhiệm – chủ động – sáng tạo” được cán bộ, đảng viên và người lao động toàn Tổng công ty hưởng ứng tích cực, làm chuyển biến tinh thần, thái độ và tác phong làm việc, kết quả sản xuất kinh doanh có bước tăng trưởng so với cùng kỳ; hoạt động xây dựng doanh nghiệp được đẩy mạnh. Trong bối cảnh phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các hãng hàng không mới gia nhập thị trường, Tổng công ty vẫn cố gắng bám sát mục tiêu kế hoạch với tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến đạt 1.402 tỷ đồng bằng 41,7% kế hoạch năm. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 4.103 tỷ đồng bằng 57,77% kế hoạch năm và 104,24% so với cùng kỳ.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tổng Công ty và các cấp ủy đã thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt và ban hành Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII. Đồng thời rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 và triển khai lấy phiếu tín nhiệm các ủy viên cấp ủy và lãnh đạo các cấp trong Tổng công ty.

Thực hiện Quy định số 69 - QĐ/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Công văn số 1627 - CV/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty lãnh đạo triển khai xây dựng Đề án hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của Tổng Công ty.

Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng bộ Tổng công ty chú trọng thực hiện thường xuyên đảm bảo đúng quy định của Đảng và kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những sai phạm của các tổ chức đảng. Bên cạnh đó, Đảng ủy Tổng Công ty cũng quan tâm lãnh đạo các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Về công tác thi hành Điều lệ Đảng, từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo triển khai cụ thể hoá những quy định của Điều lệ Đảng, kịp thời ban hành các quy định, quy chế, hướng dẫn theo đúng thẩm quyền, đầy đủ về nội dung, toàn diện về tất cả các lĩnh vực xây dựng Đảng, góp phần đảm bảo công tác thi hành Điều lệ Đảng thống nhất và theo đúng quy định.

Đồng chí Dương Trí Thành – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam báo cáo sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019.
Đồng chí Dương Trí Thành – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam báo cáo công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo tại Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế còn tồn tại như: việc  cụ thể hóa các mục tiêu, chủ trương định hướng của cấp trên tại một vài cấp ủy còn chậm, chưa sát với đặc điểm tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, người lao động có lúc, có nơi chưa kịp thời; công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạt hiệu quả chưa cao; công tác quy hoạch, xây dựng tạo nguồn cán bộ đảng viên nữ và cán bộ, đảng viên trẻ còn hạn chế; hoạt động của các đoàn thể có lúc chưa hiệu quả, hình thức tuyên truyền vận động người lao động chưa đa dạng, linh hoạt.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực mà các cấp ủy, tập thể lãnh đạo, người lao động Tổng công ty Hàng không Việt Nam đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019.

Đề nghị toàn Đảng bộ Tổng công ty tập trung nghiên cứu, xây dựng các giải pháp và đề xuất, kiến nghị để nỗ lực khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trong báo cáo, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, Nghị quyết 01 của Chính phủ xác định năm 2019 là năm bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm, với Đảng bộ Khối cũng là năm bứt phá để hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, chuẩn bị cho công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhiệm vụ từ nay tới hết năm 2019 còn rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng chung của toàn Đảng bộ Khối và của từng đảng ủy trực thuộc.

Quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ, việc chuẩn bị nhân sự cấp uỷ phải trên cơ sở quy hoạch, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ; đồng thời chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng. Trong công tác nhân sự cần tiến hành từng bước, từng việc, chắc chắn, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch nhưng phải thật sự đúng người, đúng việc. Cần tăng cường kiểm soát công tác cán bộ và chuẩn bị nhân sự cấp uỷ; nghiêm cấm mọi biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, làm mất đoàn kết nội bộ. Kiên quyết không để lọt vào cấp uỷ khoá mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy cơ cấu, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", quan liêu, tham nhũng; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính. Rà soát kỹ, bổ sung đầy đủ thông tin, nắm chắc cán bộ; những đảng viên có vấn đề về chính trị phải được cấp có thẩm quyền thẩm tra, kết luận trước khi giới thiệu bầu vào cấp uỷ. Phương án nhân sự cấp ủy phải gắn với nhân sự quản lý, lãnh đạo chuyên môn.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm lưu ý, Đảng ủy Tổng công ty chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng. Thực hiện tốt Quy định số 14-Qđi/ĐUK, ngày 11/4/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức” (đối với các đơn vị đã và đang tổ chức hội nghị trực tuyến thì tiếp tục duy trì; đối với các đơn vị chưa tổ chức hội nghị trực tuyến thì căn cứ vào đặc điểm, tình hình doanh nghiệp để xây dựng phòng họp trực tuyến). Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình và giải quyết tốt diễn biến tư tưởng, những yêu cầu, bức xúc chính đáng của cán bộ, đảng viên, người lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền toàn diện về hoạt động của doanh nghiệp bằng nhiều hình thức phong phú, có các hình thức biểu dương nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Tiếp tục xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối theo Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư; hoàn thành việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp theo Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, ngày 05/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương. 

Tập trung công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng, triển khai các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07-CT/ĐUK, ngày 12/12/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “tăng cường công tác phát triển đảng viên”; Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 05/3/2019 của Đảng ủy Khối “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”; đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/ĐUK, ngày 09/12/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020. đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị Đảng ủy Tổng công ty Hàng không Việt Nam nghiên cứu để hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, một tài liệu quan trọng của văn kiện Đại hội, phục vụ công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Tổng công ty; tiếp tục nghiên cứu để đề xuất bổ sung vào Điều lệ Đảng một số nội dung mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác Đảng tại doanh nghiệp vào nội dung các hội nghị trong thời gian tới.

Nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2020, đồng chí Bí thư Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu Đảng ủy Tổng công ty tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác năm 2019, tạo tiền đề hoàn thành các chỉ tiêu cả nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phân tích, dự báo thị trường, có kế hoạch chủ động ứng phó kịp thời với môi trường kinh doanh thay đổi. Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng suất lao động, năng lực quản trị doanh nghiệp hiện đại; tăng cường đầu tư và nâng cao hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng chiến lược tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đảm bảo thu nhập, việc làm ổn định cho người lao động, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Phát động các phong trào thi đua, triển khai các công trình, sản phẩm dịch vụ tiêu biểu của Tổng công ty Hàng không Việt Nam chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

TH

 

.
.
.
.