.
.
Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Cao su Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, một lãnh tụ thiên tài, sự nghiệp cao cả và vĩ đại của Người để lại cho Ðảng ta, dân tộc ta là vô cùng to lớn, quý giá, mãi mãi trường tồn. Một trong những giá trị tinh thần, sức mạnh vật chất của Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong tâm trí và đời sống các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân ta hiện nay và mai sau là tấm gương sáng về sự nêu gương của Người.
.
Trải qua 90 năm lãnh đạo đất nước chống giặc ngoại xâm và điều hành đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định vai trò là ngọn đuốc dẫn dắt dân tộc vượt qua các khó khăn, gian khổ để đến được bến bờ hạnh phúc. Để đạt được những thành tựu to lớn này công tác xây dựng Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng, sống còn, luôn được chú trọng đẩy mạnh và nâng cao về ý thức và cả trách nhiệm từng đảng viên.
.
Ngày nay khoa học công nghệ là nền tảng của công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Sở dĩ Đảng ta đánh giá khoa học và công nghệ có vai trò to lớn như vậy vì đó là một trong những yếu tố quan trọng đánh giá quyết định lợi thế cạnh tranh và tốc độ phát triển của một quốc gia. Đối với bất kỳ một lĩnh vực nào trong đời sống xã hội thì việc áp dụng khoa học kỹ thuật đều đem lại nguồn lợi ích vô cùng to lớn cũng như giảm thiểu được rất nhiều chi phí và nguồn nhân lực. Không nằm ngoài xu hướng đó trong những năm qua, Công ty Thuốc lá Sài Gòn luôn là đơn vị đi đầu trong ngành thuốc lá về việc áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất và kinh doanh, thêm vào đó củng cố thượng hiệu của Công ty trên thị trường.
.
Vào ngày kỷ niệm thành lập Đảng lần thứ 39 (03/02/1969), Báo Nhân Dân, cơ quan Trung ương của Đảng đã công bố bài viết "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" của Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh T.L. Bài viết mở đầu với hai câu mang tính khẳng định "Nhân dân ta thường nói "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đó là một lời khen chân thành đối với Đảng viên và cán bộ chúng ta". Đi trước ở đây được hiểu là sự tiên phong, gương mẫu trong cả lời nói và việc làm. Đi trước là biểu hiện của một sự hy sinh, đồng thời là một sự nhún nhường.
.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, vị lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, đề ra đường lối đúng đắn đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người sáng lập ra Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, sáng lập ra các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và sáng lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, góp phần tăng cường đoàn kết quốc tế. Người là tấm gương sáng của tinh thần tập thể, ý thức tổ chức và đạo đức cách mạng.
.
Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành di sản vô giá, truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta. Tiếp tục phát huy truyền thống quý báu đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Không đoàn kết thì suy và mất. Có đoàn kết thì thịnh và còn. Chúng ta phải lấy đoàn kết mà xoay vần vận mệnh, giữ gìn dân tộc và bảo vệ nước nhà. Vì thế, 8 chữ "Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc" là mục đích của Đảng và Đảng thực hiện "đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập của Tổ quốc", "đoàn kết để xây dựng nước nhà", cho nên phải "đoàn kết rộng rãi và lâu dài", "đoàn kết rộng rãi, chặt chẽ, đồng thời phải củng cố" và "ai có tài, có đức, có sức, có lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân thì ta đoàn kết với họ".
.
Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng tại Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam – dấn ấn từ những cuộc thi
Không chỉ dừng ở việc tổ chức nghiêm túc, bài bản, nề nếp các nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo của Đảng mà trong các phiên họp thường kỳ, việc phát huy trí tuệ tập thể, nhân rộng các ý tưởng sáng tạo luôn là vấn đề được Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Tổng công ty quan tâm quán triệt, chỉ đạo cấp uỷ các đơn vị tích cực triển khai, tổ chức sâu rộng trong toàn Đảng bộ.
.
Trong thời gian qua, Chi bộ Công ty Xuất nhập khẩu thuốc lá luôn chú trọng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, của Chi bộ. Cán bộ, đảng viên kịp thời nắm bắt các diễn biến tình hình của đất nước, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên để triển khai và hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng được giao một cách hiệu quả.
.
Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền và chính đảng duy nhất, đại diện cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc Việt Nam, lấy Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng ta đã nhiều lần khẳng định "Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt", và việc xây dựng Đảng có ý nghĩa sống còn trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng. Nhận thức và thấm nhuần tinh thần đó, Ðảng bộ Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã và đang không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.
.
Công ty thuốc lá Sài Gòn sản xuất an toàn thời Covid-19
Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước như lời hiệu triệu, toàn dân đoàn kết chống lại "giặc Covid-19". Những người lao động Công ty Thuốc lá Sài Gòn nhận thức sâu sắc, trách nhiệm bảo vệ công ty sản xuất an toàn, gia đình an toàn.
.
.
.
.
.
.