.
.

Đảng ủy Cơ quan VRG thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2018

Thứ Hai, 14/01/2019|18:34

Năm 2018, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đó là đánh giá, nhận xét của đồng chí Huỳnh Văn Bảo - Tổng giám đốc VRG tại Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019, tổ chức ngày 10/1 vừa qua.

Các chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tuyên dương khen thưởng
Các chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tuyên dương khen thưởng

Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn hiện có 13 chi, đảng bộ trực thuộc, với 133 đảng viên tham gia sinh hoạt. Năm 2018, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của các ban chuyên môn nghiệp vụ thông qua các chi bộ trực thuộc trong công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa DN… nhằm tham mưu cho lãnh đạo Tập đoàn trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ được Đảng ủy Cơ quan chỉ đạo thực hiện với nội dung cụ thể, phù hợp với đặc thù của đơn vị. Việc tổ chức học tập quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc, công tác bồi dưỡng kiện toàn đội ngũ cán bộ được chú trọng, tăng cường nhiệm vụ kiểm tra giám sát, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ SXKD và công tác xây dựng Đảng.

Năm qua, VRG tiếp tục gặp nhiều khó khăn trên tất cả các lĩnh vực, thiên tai bão lốc, gãy đổ thiệt hại nặng vườn cây tại các khu vực Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên. Đặc biệt, giá bán vẫn ở mức thấp, song Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn đã nỗ lực, kiên trì, chủ động, linh hoạt và quyết liệt đề  ra chủ trương, giải pháp kịp thời để lãnh đạo các chi bộ thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng được tăng cường. Việc học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc, kịp thời; công tác tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện tốt, đồng thời lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.

Các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được khen thưởng
Các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được khen thưởng

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị đều đạt và vượt kế hoạch năm như: sản lượng cao su khai thác 307.108 tấn (102% KH); sản lượng cao su tiêu thụ 394.611 tấn (101% KH); sản lượng gỗ 1.271.061 m3 (100% KH), doanh thu gỗ 7.396 tỷ đồng (108% KH)… Tổng doanh thu đạt 22.686 tỷ đồng (103% KH). Nộp ngân sách 2.650 tỷ đồng (106% KH).
Ước thực hiện Công ty Mẹ tập đoàn doanh thu hoạt động tài chính 3.870 tỷ đồng (121% KH), lợi nhuận trước thuế 2.784 tỷ đồng (110% KH); chia cổ tức 2,5%/vốn điều lệ; thu nhập bình quân 18,5 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Cao su Việt Nam, Đảng ủy Cơ quan quán triệt, triển khai đến các chi bộ, đảng viên Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về  đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của đảng viên và CNVC LĐ trong Công ty Mẹ Tập đoàn chung sức, đồng lòng, đoàn kết, thống nhất vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, SXKD góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Năm 2019, tiếp tục là một năm khó khăn, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn phấn đấu vượt khó, tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, tham mưu lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, với các chỉ tiêu: Tổng sản lượng đạt 320.250 tấn, thu mua 75.255 tấn. sản lượng tiêu thụ 395.000 tấn.
Lợi nhuận Công ty mẹ tập đoàn đạt trên 2.900 tỷ đồng, đảm bảo chia cổ tức 6%/vốn điều lệ, tiếp tục quản lý suất đầu tư, quản lý giá thành, nâng cao hiệu quả sử dụng đất… góp phần hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 – 2020.

Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2019, cần sự vào cuộc của tất cả hệ thống, nhất là sự tham mưu, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban chuyên môn nghiệp vụ Công ty mẹ tập đoàn, đồng chí Huỳnh Văn Bảo nhấn mạnh.

Tại hội nghị, có 3 chi bộ và 22 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tuyên dương, khen thưởng.

Minh Tâm - Đào Phong

.
.
.
.