.
.

Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam:

Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Bảy, 05/12/2020|21:44

Ngày 4/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bằng hình thức trực tuyến tại 2 điểm cầu (Hà Nội và TP.HCM) cho toàn thể cán bộ chủ chốt.

Đến dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Hồ Lê Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty thông tin nhanh đến các đại biểu về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và quán triệt Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ Tổng công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Đồng chí Hồ Lê Nghĩa nhấn mạnh, như các đồng chí đã biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III đã thành công rất tốt đẹp. Đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại, định hướng, cổ vũ và động viên cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên. Dự thảo các văn kiện trình Đại hội được chủ động chuẩn bị ngay từ giữa nhiệm kỳ, được BanThường vụ Đảng ủy Khối và Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sát sao; được sự tham gia, góp ý của nhiều cấp ủy trực thuộc với cách làm bài bản, khoa học, dân chủ. Việc xin ý kiến góp ý và tiếp thu các ý kiến vào các dự thảo các văn kiện trình Đại hội được thực hiện nghiêm túc, theo đúng chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

Nội dung Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ II và đúng đường lối, quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây. Các Văn kiện tiếp tục khẳng định, hoàn thiện quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng ta trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tiếp thu những kết quả, kinh nghiệm từ các cấp ủy đảng trực thuộc Khối.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam quán triệt Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam quán triệt Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III.

Để Nghị quyết của Đảng bộ Khối sớm được triển khai thực hiện và đạt hiệu quả cao nhất, đồng chí Hồ Lê Nghĩa lưu ý, nghị quyết và các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã ban hành, vì vậy các chi, đảng bộ trực thuộc Tổng công ty khẩn trương chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty ở cấp mình và các cấp ủy trực thuộc, và coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Trong đó chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt, đảm bảo tất cả đảng viên, cán bộ, người lao động đều được tiếp cận, học tập và nắm chắc các quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết đã đề ra, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ Tổng công ty.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

P.V

.
.
.
.