.
.

Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Thứ Tư, 02/06/2021|15:57

Vừa qua, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tham dự Hội nghị, có các đồng chí: Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Hồ Lê Nghĩa - Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy: Với đặc thù là Đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đến nay, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam có 22 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (trong đó 18 đảng bộ cơ sở, 04 chi bộ cơ sở) với 1.707 đảng viên. 5 năm qua, dù hoạt động trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bộ Công Thương, Ủy Ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, toàn Đảng bộ Tổng công ty đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy có hiệu quả, dựa trên nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt: Vừa tập trung công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu; vừa triển khai đồng bộ các giải pháp thiết thực và hiệu quả trong công tác quản trị điều hành sản xuất kinh doanh để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được đề cao và đổi mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp thực tế. Việc thực hiện, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai nghiêm túc, xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Nhìn chung, nhận thức của đại đa số các cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ được nâng lên.

Đảng ủy Tổng công ty đã bám sát quan điểm, định hướng, mục tiêu, giải pháp được đề ra trong Nghị quyết TW4 và các kế hoạch, chương trình hành động của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương để kịp thời triển khai, chỉ đạo cụ thể đến các cấp ủy trực thuộc. Xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị học tập nghiêm túc, các nội dung Nghị quyết TW4 được trực tiếp quán triệt bởi các đồng chí Bí thư cấp ủy. Các cấp ủy cơ sở chủ động triển khai, báo cáo, đánh giá kết quả tổ chức hội nghị và viết bài thu hoạch, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập Nghị quyết Trung ương 4 đạt trên 98%.

Ngoài ra, Đảng ủy Tổng công ty cũng đã ban hành Chương trình hành động số 462-CTr/ĐUTCT, ngày 16/01/2017 để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) với 05 nhóm giải pháp, đó là: Công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; công tác dân vận và lãnh đạo cá đoàn thể chính trị - xã hội; công tác cải cách hành chính trong đảng, tăng cường công khai, minh bạch trong cơ quan, doanh nghiệp.

Trên cơ sở Chương trình hành động của Đảng ủy Tổng công ty, các cấp ủy trực thuộc đã nghiêm túc xây dựng, ban hành Chương trình hành động cụ thể, phù hợp với tình hình đặc điểm của từng tổ chức đảng. Định kỳ, Đảng ủy Tổng công ty ban hành các văn bản: Chương trình, Nghị quyết hàng năm, Báo cáo, Thông báo kết luận hàng quý, hàng tháng để lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị, trong đó có nội dung triển khai các nhóm giải pháp thực hiện Chương trình hành động Nghị quyết Trung ương 4.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có sự vận dụng sáng tạo, phù hợp với đặc điểm hoạt động của Đảng bộ và các cơ sở đảng trực thuộc với nhiều hình thức phong phú để cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập và làm theo. Định kỳ hàng năm, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ cấp ủy và cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp trong toàn Đảng bộ. Kết quả xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt tỷ lệ trên 90%, xếp loại tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đạt tiêu chuẩn "trong sạch vững mạnh”, hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt tỷ lệ trên 90%, trong đó 20% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Hồ Lê Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII).
Đồng chí Hồ Lê Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII).

Qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy Tổng công ty nhận định: Về cơ bản cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác; có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, chưa phát hiện tập thể, cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ như Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra.

Đảng ủy Tổng công ty luôn quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác cán bộ trong Nghị quyết, cụ thể hóa nhiều chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn trong triển khai các nội dung công tác cán bộ. Thực hiện nhất quán phương châm Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, phát huy trách nhiệm tập thể, gắn với trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Định kỳ hằng năm, chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ quản lý. Công tác quy hoạch đảm bảo mối quan hệ giữa quy hoạch đảng và chuyên môn: Giai đoạn 2016 - 2020 đã kiện toàn, bổ sung kịp thời 44 trường hợp cán bộ chức danh Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, Kiểm soát viên Tổng công ty. Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc kiện toàn cấp ủy khi có thay đổi về nhân sự. Trong năm 2020, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội tại 22 tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng ủy Tổng công ty đã chỉ đạo thực hiện rà soát, đổi mới và kiện toàn mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của tổ chức Đảng toàn Tổng công ty phù hợp với mô hình tổ chức của công ty mẹ và các đơn vị thành viên trong quá trình tái cơ cấu, đổi mới hệ thống quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo Quy định số 69-QĐ/TW và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW về hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, Đảng ủy Tổng công ty đã triển khai thực hiện công tác hợp nhất theo đúng chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và hoàn thành việc hợp nhất trong tháng 7/2019.

Quan tâm chú trọng công tác phát triển và quản lý đội ngũ đảng viên, xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng; ưu tiên quần chúng ưu tú trong độ tuổi thanh niên, cán bộ trẻ có năng lực, trình độ. Từ năm 2016 đến nay, trong Đảng bộ đã bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 740 quần chúng ưu tú, bồi dưỡng lý luận chính trị cho 476 đảng viên mới; kết nạp 499 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 511 đảng viên. Tăng cường kết hợp kiểm tra, kiểm soát chuyên môn gắn với kiểm tra, giám sát toàn diện các mặt hoạt động công tác xây dựng Đảng, đảm bảo phối hợp chặt chẽ, kịp thời, đồng bộ và hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong toàn Đảng bộ.

Triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về nguy cơ, nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Từ đó, cán bộ, đảng viên xác định trách nhiệm của mình, nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện, phấn đấu và thực hiện cam kết về giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.

P.V

.
.
.
.