.
.

Đảng bộ Tập đoàn CN Cao su Việt Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thứ Năm, 28/07/2022|22:23

Ngày 27/07, tại TP.HCM, Đảng bộ Tập đoàn CN Cao su Việt Nam (VRG) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng, nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu tại Hội nghị.

Đến dự còn có đại diện Văn phòng phía Nam của Đảng uỷ Khối, Uỷ Ban Kiểm tra Trung ương, Uỷ Ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Về phía Đảng uỷ VRG, có các đồng chí: Trần Công Kha, Uỷ viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT; Lê Thanh Hưng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; Hà Văn Khương, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ; Trần Ngọc Thuận, Thành viên HĐQT, Chủ tịch Hiệp hội Cao su Việt Nam; cùng các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ Ban Kiểm tra; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động, kịp thời động viên tuyên truyền, định hướng, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tự tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết dựng và triển khai Quyết định của Đảng uỷ Tập đoàn về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022. Tích cực tham gia Giải Búa liềm vàng do Đảng ủy Khối tổ chức.

Đồng chí Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Trong công tác tổ chức - cán bộ, Đảng uỷ Tập đoàn đã tập trung xây dựng, ban hành một số quy định như: Quy định về công tác quy hoạch cán bộ; Quy định về luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo quản lý trong Tập đoàn; Quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tập đoàn quản lý; Xây dựng Đề án thành lập Đảng bộ Công ty Mẹ Tập đoàn. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm thực hiện theo quy định của Đảng, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Tập đoàn và các văn bản mới của Trung ương. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng uỷ Tập đoàn đã lãnh đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Tập đoàn đối với 03 đồng chí.

Đảng uỷ đã quan tâm đánh giá kết quả sau 3 năm hợp nhất các Ban Đảng và các phòng Ban chuyên môn có chức năng nhiệm vụ tương đồng, từ đó có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động có hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác quản lý đảng viên được quan tâm thực hiện theo quy định. Kết quả, 06 tháng đầu năm đã kết nạp được 14 đảng viên, đạt 28% kế hoạch năm (kế hoạch kết nạp năm 2022 là 50 đảng viên mới).

Ban Chấp hành Đảng bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Tập đoàn đã kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ “về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”. Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn đã kiểm tra 01 cấp uỷ, giám sát 01 cấp uỷ trực thuộc; Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Tập đoàn kiểm tra 02 cấp uỷ, giám sát 01 cấp uỷ trực thuộc. Qua kiểm tra, giám sát chưa phát hiện tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật hoặc chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, kiểm soát nội bộ của Tập đoàn được triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra. Thực hiện kiểm tra giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại 03 đơn vị thành viên. Đồng thời, Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo khắc phục những nội dung còn tồn tại theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG Trần Công Kha phát biểu kết luận Hội nghị.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG Trần Công Kha phát biểu kết luận Hội nghị.

Bên cạnh đó, Đảng uỷ Tập đoàn đã tập trung chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Ban hành Hướng dẫn về tiêu chí đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các đảng ủy trực thuộc. Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong Tập đoàn đã thực hiện 74 cuộc đối thoại người lao động với 20.052 lượt người tham gia. Tiếp tục triển khai việc thực hiện tốt Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Quan tâm chăm lo bồi dưỡng và tạo điều kiện để đoàn viên, hội viên phấn đấu rèn luyện, học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quan tâm tới người lao động, bảo đảm duy trì việc làm, thu nhập tốt nhất cho người lao động, 6 tháng đầu năm 2022 thu nhập bình quân người lao động toàn Tập đoàn ước đạt 7,5 triệu đồng/người/tháng.

Đảng uỷ Tập đoàn đã lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đoàn các cấp và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ban hành Nghị quyết lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Cao su Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy VRG đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Tập đoàn và các cấp ủy trực thuộc, các đơn vị nỗ lực thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với các phương án, giải pháp phù hợp đặc điểm tình hình, năng lực của đơn vị, đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch năm 2022. Hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm đã đạt được kết quả tích cực, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2021, đóng góp tích cực vào Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn rất khả quan. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 11.748 tỷ đồng, tăng 1,73% so với cùng kỳ năm 2021; lợi nhuận trước thuế đạt 2.868 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2021; nộp ngân sách nhà nước đạt 1.248 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Tập đoàn tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 05/01/2013. Tiếp tục rà soát thoái vốn tại các doanh nghiệp không hiệu quả hoặc có hiệu quả không cao, các doanh nghiệp không cần nắm giữ, xem xét thoái vốn toàn bộ hoặc một phần vốn đầu tư tại các doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả để tập trung đầu tư vào những lĩnh vực Tập đoàn có lợi thế về lâu dài.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo nhằm làm rõ hơn kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022.

Toàn cảnh Hội nghị.cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã biểu dương những kết quả mà Đảng uỷ VRG đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong 6 tháng vừa qua là cơ sở quan trọng để Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra. 

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, đồng chí đề nghị Đảng bộ Tập đoàn cần đánh giá sâu hơn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại hạn chế đã nêu rất cụ thể trong Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2022. 

Đồng chí lưu ý, 6 tháng cuối năm 2022, tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động, căng thăng địa chính trị, dịch Covid-19 với biến chủng mới. Trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, nước ta đang đứng trước không ít những khó khăn, thách thức về áp lực của lạm phát, giá cả nguyên, nhiên liệu đầu vào tăng cao... Để hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022, đồng chí đề nghị Đảng uỷ VRG tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Tập đoàn thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị theo Quy định 69, cũng như các quy định số 47, 48, 60, 61 của Ban Bí thư; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các nghị quyết của Trung ương khoá XIII, trước mắt là các nghị quyết của Trung ương 5 khoá XIII. Tiếp tục tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đội với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn xây dựng tổ chức tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng văn hoá doanh nghiệp trong cơ quan, đơn vị theo Kết luận 21 (Hội nghị Trung ương 4, khoá XIII); Quy định 37-QĐ/ĐUK của Đảng uỷ Khối về những điều đảng viên không được làm.

Thực hiện tốt việc quy hoạch, đạo tạo và bồi dưỡng nguồn cán bộ cấp uỷ nhiệm kỳ 2025 - 2030 và cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026 - 2031. Công tác cán bộ phải được thực hiện theo đúng quy trình, quy định, lưu ý sắp xếp kiện toàn Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Uỷ Ban Kiểm tra đảm bảo dân chủ, khách quan. Tập trung hoàn thiện Đề án triển khai thực hiện Kế hoạch số 50-KH/ĐUK của Đảng uỷ Khối về triển khai thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/03/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Đảng bộ; chăm lo công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Tổ chức thực hiện và hoàn thành Chương trình, Kế hoạch kiểm tra, giám sát theo Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK của Đảng uỷ Khối về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát"; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Với 29 đầu mối, Đảng uỷ VRG cần tăng số lượng kiểm tra, giám sát của cấp uỷ; tập trung kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu.

Thực hiện Kế hoạch, triển khai xây dựng Chiến lược phát triển Tập đoàn giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; rà soát và kiện toàn kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 trình cấp thẩm quyền phê duyệt, trong đó tập trung vào công tác tái cơ cấu, thoái vốn có hiệu quả, bảo toàn và phát huy vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Rà soát thực hiện đúng quy định, đặc biệt là việc quản lý, sử dụng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tài sản Nhà nước; có kiểm tra, thanh tra, giám sát kịp thời để chỉ đạo. 

Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong Đảng bộ tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động thiết thực, hiệu quả. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Công đoàn chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp; lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn Thanh niên VRG triển khai các nhiệm vụ sau Đại hội Đoàn, xây dựng chương trình công tác toàn khoá bám sát với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Tập đoàn; đổi mới phương thức thực hiện mối quan hệ công tác, cấp uỷ ban hành Nghị quyết lãnh đạo trực tiếp toàn diện, ra nghị quyết về các nội dung sản xuất kinh doanh; tham mưu cho cấp uỷ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, tranh tra; định kỳ hàng quý Ban Thường vụ làm việc với lãnh đạo tổ chức chính trị - xã hội.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng Đảng, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, thời gian tới, đồng chí Trần Công Kha - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG đề nghị Đảng bộ VRG cần tiếp tục đẩy mạnh học tập tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa; tiếp tục tục tinh gọn bộ máy, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường công tác kiểm tra giám sát; phát huy sáng kiến, sáng tạo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ra sức thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

P.V

.
Các bài viết khác:
.
.
.