.
.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Tổng sản lượng khai thác quy dầu 4 tháng đầu năm 2017 đạt 8,69 triệu tấn

Chủ Nhật, 21/05/2017|11:19

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết, trong tháng 4/2017 và dịp nghỉ lễ 30/4 & 01/5, tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều tổ chức trực an toàn và bố trí ca/kíp sản xuất, giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh bình thường. Theo đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong tháng 4 và 4 tháng năm 2017.

Người lao động trên công trình của Vietsovpetro
Người lao động trên công trình của Vietsovpetro

Trong đó, công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tiếp tục được triển khai theo kế hoạch đề ra. 4 tháng đầu năm 2017, Tập đoàn đã triển khai thi công khoan thăm dò thẩm lượng tại 04 giếng. Tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 4 đạt 2,21 triệu tấn, vượt 8,3%. Tính chung 4 tháng đầu năm đạt 8,69 triệu tấn, vượt 6,2% so với kế hoạch Chính phủ giao và bằng 36,5% kế hoạch năm.

Cụ thể, sản lượng khai thác dầu tháng 4 đạt 1,31 triệu tấn, vượt 10,7% kế hoạch. Tính chung 4 tháng đầu năm đạt 5,25 triệu tấn (vượt 6,2% so với kế hoạch) và bằng 37,0% kế hoạch năm Chính phủ giao (trong đó: khai thác dầu ở trong nước đạt 4,60 triệu tấn, vượt 6,8% so với kế hoạch; ở nước ngoài đạt 0,65 triệu tấn, vượt 2,4% kế hoạch).

Sản lượng khai thác khí tháng 4 đạt 0,90 tỷ m3, vượt 5,0%. Tính chung 4 tháng đầu năm đạt 3,44 tỷ m3, vượt 6,2% và bằng 35,8% kế hoạch năm. Sản xuất điện tháng 4 đạt 1,84 tỷ kWh. Tính chung 4 tháng đầu năm đạt 7,29 tỷ kWh, bằng 36,3% kế hoạch năm. Sản xuất đạm tháng 4 đạt 150 nghìn tấn. Tính chung 4 tháng đạt 608,8 nghìn tấn, vượt 11,2% kế hoạch 4 tháng và bằng 40% kế hoạch năm. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn tháng 4 đạt 548,3 nghìn tấn. Tính chung 4 tháng đạt 2,25 triệu tấn, bằng 33,1% kế hoạch năm.

Do giá dầu thô trung bình tháng 4/2017 lên 55,5USD/thùng; giá dầu trung bình 4 tháng đầu năm 2017 là 55,8USD/thùng đã góp phần vào tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị của Tập đoàn trong 4 tháng đạt 160,8 nghìn tỷ đồng, vượt 17,6% kế hoạch và bằng 37% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 26,3 nghìn tỷ đồng. Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 5,8 nghìn tỷ đồng, vượt 11,0% so với kế hoạch 4 tháng và bằng 35% kế hoạch năm.

P.V

.
.
.
.