.
.

PVN triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018

Thứ Năm, 11/01/2018|14:59

Năm 2017 là năm thứ hai Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035. Trong bối cảnh hoạt động dịch vụ dầu khí gặp nhiều khó khăn, giá dầu suy giảm dẫn đến nhiều nhà thầu dầu khí giảm khối lượng công việc và giảm giá dịch vụ, nhưng tập thể lãnh đạo và CBCNV trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã giữ vững niềm tin, bình tĩnh vượt khó, chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Petrovietnam ký kết MOU với Premire Oil và SKKmigas
Petrovietnam ký kết MOU với Premire Oil và SKKmigas

Theo đó, tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 25,41 triệu tấn, vượt 1,60 triệu tấn quy dầu so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm, trong đó, khai thác dầu thô đạt 15,52 triệu tấn, hoàn thành trước kế hoạch cả năm 32 ngày, vượt 1,32 triệu tấn so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm (riêng sản lượng khai thác dầu thô trong nước đạt 13,57 triệu tấn, hoàn thành trước kế hoạch cả năm 36 ngày, vượt 1,29 triệu tấn), góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP cả nước đạt 6,81%; khai thác khí đạt 9,89 tỷ m3, hoàn thành trước kế hoạch cả năm 10 ngày, vượt 280 triệu m3 so với kế hoạch. Gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 4,0 triệu tấn dầu quy đổi. Có 01 phát hiện dầu khí mới là Cá Trích (lô 11-2) và đưa 01 công trình dầu khí mới vào khai thác. Các nhà máy sản xuất điện, đạm, lọc hoá dầu của PVN vận hành an toàn, công tác bảo trì sửa chữa thường xuyên các nhà máy được thực hiện theo đúng yêu cầu thiết kế công nghệ và hoàn thành vượt tiến độ kế hoạch được giao.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 498 nghìn tỷ đồng, vượt 13,8% so với kế hoạch năm, tăng 10,1% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 31,9 nghìn tỷ đồng, vượt 92% kế hoạch năm. Nộp ngân sách nhà nước đạt 97,5 nghìn tỷ đồng, vượt 22,9 nghìn tỷ đồng. Nhiều đơn vị có mức đóng góp tốt cho ngân sách nhà nước, gồm: VSP đóng góp 20,93 nghìn tỷ đồng; BSR đóng góp 10,4 nghìn tỷ đồng; PVEP đóng góp 8,63 nghìn tỷ đồng; PVOil đóng góp 8,1 nghìn tỷ đồng; PVGas đóng góp 3,93 nghìn tỷ đồng; PV Power đóng góp 1,37 nghìn tỷ đồng…

Giá trị thực hiện đầu tư năm 2017 đạt 39,2 nghìn tỷ đồng. Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư, PVN thường xuyên báo cáo Chính phủ, Bộ Công Thương tiến độ, các khó khăn, vướng mắc để kịp thời có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ Tập đoàn thực hiện. Bên cạnh đó, trong năm 2017 Tập đoàn đã tập trung huy động mọi nguồn lực để xử lý 05 dự án yếu kém, khó khăn theo đúng chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Công tác chuyển đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp Tập đoàn đang triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1182/TTg- ĐMDN ngày 11/8/2017 về phê duyệt danh mục doanh nghiệp thuộc PVN thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020. Ba đơn vị lớn trong Tập đoàn là BSR, PVOil và PVPower đã hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa.

Người lao động trên giàn điều khiển trung tâm mỏ Sư Tử Vàng
Người lao động trên giàn điều khiển trung tâm mỏ Sư Tử Vàng

Hoạt động khoa học công nghệ và công tác đào tạo được triển khai tích cực; công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) sát với yêu cầu thực tế của sản xuất kinh doanh, theo hướng các nghiên cứu bám sát yêu cầu và phục vụ cao nhất cho sản xuất; tạo điều kiện để người lao động nâng cao trình độ năng lực, tham gia tích cực phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và nghiên cứu khoa học; trích Quỹ phát triển KHCN và sử dụng hiệu quả nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong Tập đoàn.

Dự báo kinh tế thế giới và trong nước năm 2018 sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn, để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2018, PVN đang tập trung xây dựng các giải pháp, trong đó, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm thăm dò thẩm lượng, phấn đấu gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 10 - 15 triệu tấn dầu quy đổi. Ưu tiên tập trung phát triển các dự án: Lô B, Cá Voi Xanh, Cá Rồng Đỏ để đảm bảo phát triển trong dài hạn; vận hành an toàn, ổn định các nhà máy/công trình dầu khí; phấn đấu đạt sản lượng khai thác dầu khí năm 2018 theo đúng kế hoạch đề ra.

Tổ chức thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 theo đúng phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc 05 dự án yếu kém tại Quyết định số 1468/QĐ- TTg ngày 29/9/2017; tổ chức lại bộ máy đảm bảo tinh gọn, chất lượng; bố trí, sắp xếp cán bộ đúng năng lực, đúng trình độ. Tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động của Tập đoàn, chỉ đạo các đơn vị thành viên tự kiểm tra để kịp thời khắc phục các tồn tại. Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí; đảm bảo thu nhập cho CBCNV trong tất cả các đơn vị thành viên của Tập đoàn; tổ chức thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

P.V

.
.
.
.