.
.

PVN hoàn thành vượt kế hoạch tất cả các chỉ tiêu đề ra năm 2018

Thứ Tư, 09/01/2019|15:57

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa cho biết, Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2018, trong đó gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2018 đạt 12 triệu tấn quy dầu (so với mức kế hoạch năm là 10 triệu tấn quy dầu), hoàn thành vượt kế hoạch cả năm trước 14 ngày.

Tổng sản lượng khai thác năm 2018 đạt 23,98 triệu tấn quy dầu, vượt 1,14 triệu tấn quy dầu (vượt 5,0%) kế hoạch năm, trong đó, khai thác dầu thô đạt 13,97 triệu tấn, vượt 735 nghìn tấn; khai thác khí hoàn thành kế hoạch cả năm (9,60 tỷ m3) trước 15 ngày, năm 2018 đạt 10,01 tỷ m³, vượt 410 triệu m3 (vượt 4,3%) kế hoạch năm.

Sản xuất đạm hoàn thành kế hoạch cả năm (1,54 triệu tấn) trước 18 ngày, năm 2018 đạt 1,63 triệu tấn, vượt 88 nghìn tấn (vượt 5,7%) kế hoạch năm; đạt mốc sản xuất kWh điện thứ 170 tỷ vào ngày 02/12/2018.

Người lao động dầu khí
Người lao động dầu khí

Theo đó, tổng doanh thu toàn Tập đoàn năm 2018 đạt 626,8 nghìn tỷ đồng, vượt 96 nghìn tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch năm, tăng 26% so với năm 2017. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn năm 2018 đạt 121,3 nghìn tỷ đồng, vượt 47,5 nghìn tỷ đồng, vượt 64,3% kế hoạch năm, tăng 24% so với năm 2017.

Năm 2019, là năm thứ tư Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035. PVN phấn đấu thực hiện vượt mức và về đích trước tất cả các chỉ tiêu kế hoạch được Chính phủ giao, trong đó, gia tăng trữ lượng dầu khí 5 - 10 triệu tấn dầu quy đổi; khai thác dầu thô đạt 12,37 triệu tấn; khai thác khí đạt 9,69 tỷ m3 khí. Phấn đấu doanh thu toàn Tập đoàn đạt 612,2 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách toàn Tập đoàn đạt 87,5 nghìn tỷ đồng.

Theo báo cáo PVN, năm 2019 tiếp tục ký 01- 02 hợp đồng dầu khí mới ở trong nước. Kiểm soát, vận hành an toàn, ổn định các nhà máy/công trình dầu khí; tổ chức thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bám sát diễn biến giá dầu năm 2019 để có các giải pháp kịp thời ứng phó với những biến động của giá dầu từng thời điểm, trong đó tập trung các giải pháp khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác quản trị rủi ro.

Tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc 05 dự án yếu kém theo đúng chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1468/QĐ- TTg ngày 29/9/2017. Thực hiện tốt công tác bao tiêu sản phẩm của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí; đảm bảo thu nhập cho CBCNV trong tất cả các đơn vị thành viên của Tập đoàn; tổ chức thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động của Tập đoàn, chỉ đạo các đơn vị thành viên tự kiểm tra để kịp thời khắc phục các tồn tại nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch  đề ra.

P.V

.
.
.
.