.
.

PVN nộp ngân sách Nhà nước hơn 53 nghìn tỷ đồng

Thứ Tư, 17/07/2019|23:32

Ngày 17/7, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Dự hội nghị, có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối; Bộ Công thương, Văn phòng Chính phủ,...

Về phía PVN, có các đồng chí: Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn; Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ; Hội đồng Thành viên (HĐTV), Ban Tổng giám đốc; lãnh đạo các ban chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn; lãnh đạo các đơn vị thành viên trong Tập đoàn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Phạm Xuân Cảnh đã trình bày Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐTV và lãnh đạo Tập đoàn đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm công tác, sự chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, các Bộ, ngành và cấp ủy cấp trên để lãnh đạo, chỉ đạo bàn hành các Nghị quyết, kế hoạch, chỉ thị thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo rà soát, đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 theo chỉ đạo của Thủ tướng. Tiếp tục chỉ rà soát, hoàn thiện Đề án tái cấu trúc Tập đoàn; đồng thời chỉ đạo rà soát, hoàn thiện, phê duyệt đề án tái cấu trúc và chiến lược phát triển các đơn vị phù hợp, đồng bộ với Chiến lược, đề án tái cấu trúc Tập đoàn…

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2019, PVN đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong 6 tháng đầu năm 2019. Cụ thể, công tác tìm kiếm thăm dò được triển khai theo kế hoạch đề ra; sản xuất điện 6 tháng đạt 11,52 tỷ kWh, vượt 246 triệu kWh (≈ vượt 2,2%) so với kế hoạch 6 tháng và bằng 53,3% kế hoạch năm; sản xuất đạm 6 tháng đạt 705,8 nghìn tấn, vượt 71 nghìn tấn (≈ vượt 11,2%) so với kế hoạch 6 tháng, bằng 44,8% kế hoạch năm; sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn 6 tháng đạt 5,66 triệu tấn, vượt 48 nghìn tấn (≈ vượt 0,9%) so với kế hoạch 6 tháng, bằng 49,8% kế hoạch cả năm.

Với việc hoàn thành vượt mức cơ bản các chỉ tiêu sản xuất, Tập đoàn cũng hoàn thành các chỉ tiêu tài chính với tổng doanh thu toàn Tập đoàn 6 tháng đầu năm đạt 365,5 nghìn tỷ đồng, vượt 18,0% so với kế hoạch 6 tháng, bằng 60% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn 6 tháng đạt 53,3 nghìn tỷ đồng, vượt 15,0% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 61,0% kế hoạch năm.

đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối 
Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Tập đoàn tập trung chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 258-NQ/ĐU ngày 1/3/2019 về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019; Chương trình hành động của Tập đoàn số 3204/CTr-DKVN ngày 14/6/2019 về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị để đảm bảo hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch đề ra; tiếp tục củng cố và tăng cường công tác dự báo, dự báo rủi ro; hoàn thành hệ thống quản trị rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Mẹ - Tập đoàn và các đơn vị thành viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo đảm phát triển bền vững trong thời gian tới.

Tập đoàn tiếp tục thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 1182/TTg-ĐMDN ngày 11/8/2017. Bám sát các cơ quan có thẩm quyền để sớm có phê duyệt Quy chế quản lý tài chính của Công ty Mẹ - Tập đoàn. Chủ động tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, các Bộ/ngành trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn, góp phần tăng cường sự hiện diện và khẳng định chủ quyền của Việt Nam, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trên Biển Đông.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy PVN đã bám sát các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương để kịp thời triển khai, lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc; chỉ đạo xây dựng Chương trình công tác, Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2019 nhằm tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các Nghị quyết của Chính phủ và các chỉ tiêu nhiệm vụ của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ban Thường vụ Đảng ủy cùng tập thể lãnh đạo Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2019: Đảng ủy Tập đoàn và các cấp ủy đã chủ động nắm bắt tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên, người lao động từ cơ sở để có đường lối, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo sát với tình hình thực tế. Kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; làm tốt công tác tuyên truyền, ổn định tư tưởng của cán bộ, người lao động trong bối cảnh các cơ quan tiếp tục thanh tra, điều tra đối với các vụ việc và toàn Tập đoàn quyết liệt triển khai thực hiện chương trình tái cấu trúc và sắp xếp bộ máy, nhân sự. Thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII.

Đảng uỷ Tập đoàn đã nghiêm túc thực hiện các quy định của Trung ương và Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng: các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; triển khai và hoàn thành rất sớm việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư; chú trọng thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đồng thời lãnh đạo các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tạo bầu không khí tích cực, nhiệt tình trong các hoạt động của Tập đoàn.

Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng yêu cầu các đơn vị cần tập trung nghiên cứu để sớm đưa ra các dự báo trong bối cảnh mới.
Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng yêu cầu các đơn vị cần tập trung nghiên cứu để sớm đưa ra các dự báo trong thời gian tới, hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tại Hội nghị, Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các Ban chuyên môn, các đơn vị thành viên đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019.

Ghi nhận những ý kiến tham luận, đề xuất xuất kiến nghị của các đơn vị thành viên trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng yêu cầu các Ban chuyên môn của Tập đoàn rà soát, xem xét theo thẩm quyền để xử lý, nếu vượt thẩm quyền thì đề xuất lãnh đạo Tập đoàn trình các Bộ, ngành Trung ương xem xét xử lý.

Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng cũng yêu cầu các đơn vị cần tập trung nghiên cứu để sớm đưa ra các dự báo trong bối cảnh tình hình Biển Đông, kinh tế thế giới và trong nước có nhiều diễn biến bất lợi. Khẩn trương xây dựng và hoàn thiện đề án quản trị rủi ro, xây dựng và hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh mới.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng uỷ, HĐTV, Ban Tổng giám đốc và tập thể người lao động toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã bám sát, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định, các ý kiến chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao và đề ra.

Qua nghe các báo cáo, tham luận của lãnh đạo Tập đoàn, các đơn vị thành viên tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm cho rằng, còn có nhiều khó khăn, vướng mắc cần phải kiến nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương xem xét tháo gỡ.

Trong thời gian tới, với những kết quả đã đạt được, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng giám đốc PVN và lãnh đạo các đơn vị thành viên cần quán triệt thực hiện các Nghị quyết của Đảng. Đặc biệt là phải quán triệt tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong bài viết “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” để chuẩn bị tốt công tác Đại hội tại cấp ủy các cấp, nhất là công tác cán bộ; tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của cấp ủy, từ chuẩn bị nội dung các văn kiện, phương án nhân sự, đến chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội.

Đồng thời chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình và giải quyết tốt diễn biến tư tưởng, những yêu cầu, bức xúc chính đáng của cán bộ, đảng viên, người lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền toàn diện về hoạt động của doanh nghiệp bằng nhiều hình thức phong phú, có các hình thức biểu dương nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy, đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối theo Quy định số 69-QĐ/TW; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy sau hợp nhất với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng.

Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh phát biểu kết luận Hội nghị.
Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh phát biểu kết luận Hội nghị.

Với những kết quả cụ thể đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm tin tưởng PVN sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, qua đó hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu, kế hoạch cả năm 2019, đóng góp hiệu quả vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước. Tập trung lãnh đạo, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2020. Phát động các phong trào thi đua, triển khai các công trình, sản phẩm tiêu biểu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Sỹ Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVN yêu cầu, trong những tháng cuối năm 2019, lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thành viên tập trung triển khai quyết liệt các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn. Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cần đánh giá lại những khó khăn, thách thức mà Tập đoàn đã phải đối diện trong 6 tháng đầu năm có đúng với dự báo hay không. Đặc biệt là phải xây dựng và sớm hoàn thiện mô hình quản trị, thực hiện phân cấp quản lý để đẩy nhanh tốc độ xử lý công việc, tiến tới xây dựng mô hình quản trị theo chuẩn quốc tế. Ưu tiên giải quyết các vấn đề liên quan đến quy chế để tháo gỡ khó khăn cho chính Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

P.V

.
.
.
.