.
.

Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đề ra 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, xây dựng Đảng bộ vững mạnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ Tư, 10/06/2020|22:24

Ngày 8 - 9/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Cơ quan Tập đoàn) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đến dự Đại hội, có các đồng chí: Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn và 199 đại biểu đại diện cho 21 tổ chức Đảng và 502 đảng viên trong toàn Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn.

Đại hội tiến hành tổng kết, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III; đồng thời, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III.

Báo cáo chính trị của Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã nỗ lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ II và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ II (nay là Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn); đóng góp quan trọng vào kết quả hoạt động chung của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Đồng chí Đinh Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Thành viên HĐTV Tập đoàn cho biết: Từ đầu năm 2020, cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công các đại hội đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan đã chuẩn bị tích cực cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là sự kiện rất quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ, cán bộ đảng viên tại bộ máy Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Nhiệm kỳ vừa qua, vượt lên khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và cán bộ đảng viên trong Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã đoàn kết một lòng, chủ động, sáng tạo, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn đạt được những thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện về mọi mặt. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên; cải cách hành chính được đẩy mạnh; hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành có chuyển biến tích cực. Các tổ chức chính trị - xã hội được củng cố, lòng tin của quần chúng đối với Đảng ngày càng được nâng cao. Những kết quả đạt được nêu trên là hết sức quan trọng, tạo tiền đề để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục phát triển nhanh và bền vững hơn trong giai đoạn tới.

Thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối và Hướng dẫn số 17- HD/BTCTW về việc thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên cơ sở với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn đã lãnh đạo công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tại Cơ quan Tập đoàn đạt kết quả tích cực. Số lượng ban/văn phòng ở bộ máy điều hành giảm từ 23 xuống còn 17 ban/văn phòng; từ 2 văn phòng Đảng ủy và 3 ban xây dựng Đảng giảm còn 01 văn phòng chuyên trách Đảng; số lượng phòng giảm từ 72 còn 51 phòng; số lượng định biên các chức danh cán bộ cấp trưởng/phó ban/văn phòng giảm từ 97 còn 67 cán bộ; số lượng các chức danh cán bộ cấp phòng giảm từ 148 còn 122 cán bộ. Đảng bộ luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng Đảng. Số tổ chức đảng “hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” hằng năm đạt trên 80%; Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 95%; hằng năm kết nạp ít nhất 50 đảng viên mới.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN phát biểu tại Đại hội.
Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 
phát biểu tại Đại hội.

Thời gian qua, kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp, bất thường đã tác động mạnh tới kinh tế trong nước. Giá dầu giảm sâu từ giữa năm 2014, phục hồi chậm trong giai đoạn 2015 - 2020, đặc biệt khủng hoảng kép của giá dầu và dịch COVID-19 từ đầu năm 2020 ảnh hưởng tới mọi mặt hoạt động. Tuy nhiên, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tổng doanh thu, nộp ngân sách nhà nước, lợi nhuận đạt kế hoạch hằng năm. Hệ số nợ, hệ số bảo toàn và phát triển vốn đảm bảo an toàn cho sản xuất kinh doanh và phát triển của Tập đoàn. Lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của Tập đoàn cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đến nay đã có 4 hợp đồng dầu khí mới được ký kết; gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 96,54 triệu tấn quy dầu, trung bình đạt 19,3 triệu tấn quy dầu/năm; có 8 phát hiện dầu khí mới và đưa thêm 12 mỏ/công trình mới vào hoạt động khai thác.

Trong lĩnh vực công nghiệp khí, lọc hóa dầu, hệ thống, công trình các nhà máy lọc dầu, nhà máy chế biến khí, nhà máy sản xuất phân đạm đang vận hành an toàn, hiệu quả; sản lượng sản xuất đạm, sản phẩm xăng dầu đều vượt chỉ tiêu đề ra; sản xuất sản phẩm xơ sợi thấp hơn rất nhiều so với chỉ tiêu đề ra. Tổng sản lượng khai thác dầu khí đạt 150,3 triệu tấn quy dầu vượt 15,6% so với chỉ tiêu đề ra; sản xuất đạm đạt 9,72 triệu tấn, vượt 23,3% so với chỉ tiêu đề ra; sản xuất sản phẩm xăng dầu đạt 52,74 triệu tấn… Các chỉ tiêu tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn đạt vượt so với kế hoạch: tổng doanh thu đạt 335,633 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 0,7%/năm; tổng lợi nhuận sau thuế đạt 134,5 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 6%/năm; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ đạt bình quân 9,6%/năm; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu đạt 7,6%/năm; hệ số bảo toàn vốn 1,02 lần; hệ số nợ/vốn chủ sở hữu dự kiến tại thời điểm 31/3/2020 là 0.35 lần; mức độ bảo toàn vốn là 1,28 lần - bảo đảm an toàn cho sản xuất kinh doanh của Công ty Mẹ.

Tại Đại hội, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn đã trình bày tham luận về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 cũng như phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Những ý kiến tham luận thẳng thắn, có tính xây dựng và trí tuệ được xem là những đóng góp to lớn của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn đối với việc hoàn thành những mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới và cũng là tiền đề quan trọng góp phần vào thành công to lớn của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là một nhiệm kỳ nhiều biến động, đặc biệt là các đợt giá dầu giảm sâu vào đầu và cuối nhiệm kỳ nhưng với quyết tâm, ý chí nghị lực truyền thống của “những người đi tìm lửa”, Cơ quan Tập đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

Trong nhiệm kỳ mới, theo đồng chí Trần Sỹ Thanh, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn phải thể hiện rõ vai trò lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh. Cụ thể, tập trung nâng cao công tác quản trị, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh với mục tiêu tổng quan nhất là tốc độ phát triển, lợi nhuận trên vốn, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Tập đoàn; tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp; tạo được niềm tin, niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và toàn thể người lao động; không ngừng củng cố và nâng cao uy tín, thương hiệu và hình ảnh của Petrovietnam.

Phát huy những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm từ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu tổng quát, đó là: “Xây dựng Đảng bộ Cơ quan vững mạnh, có sức chiến đấu cao; không ngừng đổi mới, hoàn thiện và nâng cao hoạt động của bộ máy điều hành Cơ quan Tập đoàn với đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ quản lý, điều hành tiên tiến, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Tập đoàn”. Để thực hiện mục tiêu đó, Đại hội đề ra 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, quản lý, điều hành; 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng Đảng bộ vững mạnh, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội.
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội.

Đảng bộ Cơ quan sẽ bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy hoạch, chiến lược phát triển của Tập đoàn, tình hình hoạt động dầu khí thế giới, khu vực, đặc biệt là các khu vực mà Tập đoàn tham gia đầu tư các dự án để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, quản lý, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Chú trọng công tác dự báo, đánh giá bối cảnh thế giới, trong nước và thực trạng của Tập đoàn ở từng thời điểm để làm tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp Tập đoàn hạn chế được các rủi ro, vượt khó khăn thách thức, nắm bắt các cơ hội đầu tư, phát triển bền vững. Tham mưu thực hiện công tác đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp. Định kỳ rà soát, đánh giá tình hình doanh nghiệp theo chủ trương, định hướng của Tập đoàn về tập trung đầu tư phát triển các lĩnh vực hoạt động cốt lõi. Tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy điều hành Cơ quan Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc. Tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ để giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị hoạt động kém hiệu quả. Thực hiện rà soát các cơ chế, chính sách, quy chế, quy định liên quan đến doanh nghiệp để kịp thời kiến nghị, sửa đổi cho phù hợp, tạo cơ sở pháp lý để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đúng pháp luật.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 27 đồng chí, là những đồng chí có phẩm chất đạo đức, năng lực, tâm huyết để lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội và gánh vác những trọng trách do đảng viên trong Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn giao phó.

P.V

.
.
.
.