.
.

Quý I/2021: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 420 tỷ đồng

Thứ Hai, 12/04/2021|14:21

Ngày 09/5/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn mở rộng, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2021 và sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Đến dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, UBKT Đảng ủy; Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, Quý I năm 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, đặc biệt là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, Tập đoàn đã tập trung tháo gỡ cho một số đơn vị khó khăn; với tinh thần chủ động triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2021 của Đảng ủy Tập đoàn, bằng sự nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị thành viên, toàn Tập đoàn đã đảm bảo các cân đối lớn về hàng hóa cho nhu cầu của nền kinh tế, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; 04 đơn vị sản xuất urê, DAP (thuộc danh sách 12 dự án, doanh nghiệp kém hiệu quả của ngành Công Thương) có nhiều khởi sắc. Công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt, bám sát chủ trương, định hướng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Trong quý I/2021, công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy Tập đoàn chú trọng, trong đó có công tác xây dựng đảng về mặt chính trị tư tưởng; tổ chức; bảo vệ chính trị nội bộ; về kiểm tra giám sát; công tác dân vận và lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, công tác văn phòng và tài chính cấp ủy thường xuyên quan tâm.

Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết; cấp ủy Tập đoàn tham gia đầy đủ Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chỉ đạo các Ban tham mưu, giúp việc và các cấp ủy trực thuộc thực hiện tốt Quy định 126-QĐ/TW, ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ, Quy chế bảo vệ chính trị nội bộ Đảng trong Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương”; ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 và chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, tổ chức triển khai thực hiện việc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị kết luận, quy định của Đảng về công tác dân vận; chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; chỉ đạo các đơn vị có kế hoạch chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động...

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tập trung lãnh đạo công ty, đơn vị phát huy tối đa lợi nhuận, khắc phục khó khăn, duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động; chủ động và phối hợp chặt chẽ vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2021 của toàn Tập đoàn, về giá trị sản xuất theo giá thực tế ước đạt 10.602 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2020; doanh thu ước đạt 11.624 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2020; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 420 tỷ đồng, bằng 26,1% so với kế hoạch năm 2021; lợi nhuận các đơn vị thuộc Đề án 1468 của Chính phủ ước lỗ 600 tỷ đồng, giảm 363 tỷ so với cùng kỳ năm 2020; các đơn vị không thuộc Đề án 1468: lợi nhuận ước đạt 359 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ 2020.

Trong quý II/2021, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và các doanh nghiệp thành viên thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên các mặt công tác; nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên và người lao động; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ công nhân viên chức và người lao động tại các doanh nghiệp, kịp thời động viên, chia sẻ những khó khăn để yên tâm lao động sản xuất kinh doanh cùng doanh nghiệp. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và các tổ chức đoàn thể; công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Ban Bí thư về ”Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Đảng ủy Tập đoàn. Trong 05 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội đảng bộ Tập đoàn lần thứ II; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của Tập đoàn.

Đảng ủy Tập đoàn đã xác định việc quán triệt, triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là nhiệm vụ quan trọng, bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương để kịp thời ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ Tập đoàn với những nội dung cụ thể, phù hợp. Tổ chức quán triệt Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức tuyên truyền sâu rộng thông qua kênh thông tin đại chúng, các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, qua đó, đã tạo chuyển biến quan trọng từ nhận thức đến hành động; làm cho cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi đảng viên mà trước hết là của người đứng đầu cấp ủy.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm gắn với việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của Đảng ủy Tập đoàn và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác, chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của toàn Đảng bộ trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị các các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, phát huy những lợi thế, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra về thực hiện nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ khác; đồng thời tiếp tục quán triệt và thực hiện thường xuyên, liên tục Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí cũng mong rằng, với những nỗ lực của Tập đoàn và các đơn vị thành viên Tập đoàn về kết quả sản xuất kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận trong Quý I/2021, cùng sự đóng góp của các đơn vị sản xuất DAP trong Tập đoàn vào việc bình ổn giá phân bón DAP trên thị trường, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương sẽ có ý kiến để các kiến nghị, đề xuất của Tập đoàn sớm được Chính phủ, các Bộ, Ban Ngành quan tâm giải quyết.

P.V

.
.
.
.