.
.

Năm 2017: NHCSXH đưa tổng dư nợ đạt 170.122 tỷ đồng

Thứ Hai, 23/01/2017|16:50

NHCSXH dự kiến đưa tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến 31/12/2017 đạt khoảng 170.122 tỷ đồng.

Báo cáo công tác năm 2016 của NHCSXH cho biết được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành liên quan và cấp ủy, chính quyền địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã chủ động bám sát các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thống đốc NHNN, NHCSXH đã tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị, an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.
Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Văn Lý cho biết trong năm 2017, mặc dù có thể  gặp nhiều khó khăn nhưng hệ thống NHCSXH quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Chính phủ giao.
Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Văn Lý cho biết trong năm 2017, mặc dù có thể gặp nhiều khó khăn nhưng hệ thống NHCSXH quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Chính phủ giao.
6,784 triệu hộ đang vay vốn tín dụng chính sách
 
Về nguồn vốn, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch tăng trưởng tín dụng 10% so với năm 2015 (được giao bổ sung từ 8% lên 10%), bên cạnh các nguồn vốn do ngân sách Nhà nước (NSNN) cấp, NHCSXH đã tích cực huy động vốn trên thị trường và tăng cường công tác thu hồi nợ đến hạn.
 
Tổng nguồn vốn đến ngày 31/12/2016 đạt 162.380 tỷ đồng, tăng 15.919 tỷ (+10,9 %) so với năm 2015. Trong đó, nguồn vốn huy động tiền gửi thông qua Tổ TK&VV đạt 5.436 tỷ đồng, tăng 1.178 tỷ đồng so với năm 2015; nguồn vốn nhận ủy thác từ địa phương đạt 6.783 tỷ đồng, chiếm 4,2% tổng nguồn vốn, tăng 1.888 tỷ đồng so với năm 2015...
 
Doanh số cho vay trong năm 2016 đạt 55.150 tỷ đồng, tăng 5.953 tỷ đồng so với năm 2015, với trên 2,297 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn; doanh số thu nợ đạt 40.127 tỷ đồng, tăng 4.061 tỷ đồng so với năm 2015 và bằng 73% doanh số cho vay.
 
Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến 31/12/2016 đạt 157.372 tỷ đồng, tăng 14.844 tỷ đồng so với thực hiện năm 2015, với trên 6,784 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn.
 
Vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp trên 493.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 171.000 lao động, trong đó có trên 2.700 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp trên 74.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 1,3 triệu công trình cung cấp nước sạch, công trình nhà tiêu hợp vệ sinh ở nông thôn; gần 21.000 căn nhà cho hộ nghèo, trong đó có gần 5.500 căn nhà phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung…
 
Cùng với việc đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, NHCSXH đã tập trung chỉ đạo củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách toàn hệ thống.
 
Đến 31/12/2016, nợ quá hạn và nợ khoanh là 1.173 tỷ đồng, chiếm 0,75% tổng dư nợ (giảm 0,03% so với năm 2015). Tuy nhiên, chất lượng tín dụng ở một số nơi chưa thật sự ổn định, bền vững. Đến 31/12/ 2016, toàn hệ thống có 1 đơn vị tỷ lệ nợ quá hạn trên 3%; có 2 đơn vị tỷ lệ nợ quá hạn từ 1,5% - 2%; có 7 đơn vị tỷ lệ nợ quá hạn từ 0,5% - 1%; có 53 đơn vị tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,5%.
 
Công tác phối hợp giữa các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và NHCSXH tiếp tục được tăng cường, nhất là trong công tác củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách. Hiện nay, 4 tổ chức chính trị - xã hội đang quản lý dư nợ nhận ủy thác là 155.295 tỷ đồng, chiếm trên 98% tổng dư nợ, với 189.549 Tổ TK&VV. Cụ thể: Hội Phụ nữ nhận ủy thác 39,54% dư nợ; Hội Nông dân nhận ủy thác 32,55% dư nợ; Hội Cựu chiến binh nhận ủy thác 15,59% dư nợ; Đoàn Thanh niên nhận ủy thác 12,32% dư nợ.
 
Tập trung hoàn thành kế hoạch dư nợ tín dụng được giao
Trên cơ sở Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011-2020,  NHCSXH đã xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2017 trình Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan. Hiện nay, chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng dư nợ tín dụng năm 2017 NHCSXH được giao là 8% so với thực hiện năm 2016, tương ứng khoảng 11.300 tỷ đồng và dự kiến tăng dư nợ tín dụng các chương trình nhận vốn từ ngân sách nhà nước và NHCSXH nhận uỷ thác từ các chủ đầu tư khác tăng khoảng 1.450 tỷ đồng. Như vậy, tổng tăng trưởng dư nợ tín dụng năm 2017 dự kiến là 12.750 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH đến 31/12/2017 dự kiến đạt 170.122 tỷ đồng.
 
Để đạt kế hoạch tăng trưởng dư nợ tín dụng 12.750 tỷ đồng, trong năm nay, NHCSXH tiếp tục tích cực tham mưu cho các ban, bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW, trọng tâm tham mưu cấp bổ sung vốn điều lệ, vốn cho vay các chương trình tín dụng chính sách và nguồn vốn ủy thác tại địa phương cho NHCSXH.
 
Tập trung hoàn thành kế hoạch tín dụng năm được Thủ tướng Chính phủ giao. Tích cực huy động các nguồn vốn để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn giải ngân của các chương trình tín dụng chính sách và đảm bảo khả năng thanh toán trong toàn hệ thống, chú trọng công tác huy động vốn tại Điểm giao dịch xã.
 
Thực hiện tốt công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trong toàn hệ thống. Phối hợp chặt chẽ với các Ban chỉ đạo, UBND các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ các chi nhánh có chất lượng hoạt động thấp và tỷ lệ nợ quá hạn cao. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý và xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan theo đúng quy định.
 
Để thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm 2017 và những năm tiếp theo, NHCSXH đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét việc tiếp tục tạo điều kiện cho NHCSXH được vay hoặc tạm ứng từ các nguồn vốn nhàn rỗi, lãi suất thấp hoặc không lãi trên cơ sở cân đối các nguồn vốn từ ngân sách, nguồn vốn ODA, nguồn viện trợ, hoặc các nguồn vốn giá rẻ, thời hạn dài như các khoản tài trợ, các khoản vốn vay hiệp định từ các tổ chức quốc tế cho việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia..., bảo đảm cho NHCSXH hoạt động chủ động, ổn định.
 
Các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách, thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai Chỉ thị trong thời gian tới.
 
Đề nghị Hội đồng Quản trị NHCSXH xem xét trình Thủ tướng Chính phủ quyết định lãi suất cho vay nhà ở xã hội tại NHCSXH năm 2017 theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ là 4,8%/năm (0,4%/tháng).

P.V (Theo Chinhphu.vn)

.
.
.
.