.
.

Đảng ủy Vietcombank tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Thứ Tư, 24/06/2020|18:34

Ngày 24/06/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

Tham dự có đại diện Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietcombank và 151 học viên của các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc.

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietcombank cho biết: Bên cạnh việc chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, Đảng ủy Vietcombank luôn chú trọng công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác cán bộ; chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ hoạt động của các Ban Đảng; quan tâm nghiên cứu, đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới nội dung sinh hoạt Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện, tình hình hoạt động kinh doanh của Vietcombank; thường xuyên quan tâm, bám sát cơ sở, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện thuận lợi và động viên kịp thời để các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc và cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietcombank Vũ Tiến Duật phát biểu khai giảng lớp học.
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietcombank Vũ Tiến Duật phát biểu khai giảng lớp học.

Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2020, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Vietcombank đã tập trung quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối về việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Xác định rõ đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng. Đến nay, 69/69 chi, đảng bộ trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, trong đó có Đảng bộ Vietcombank TP. HCM tổ chức Đại hội điểm và Đảng bộ Vietcombank Thăng Long bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở đều bầu đủ số lượng và đúng cơ cấu nhân sự cấp ủy viên và UBKT khóa mới; việc bầu cử được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng.

Việc tham gia lớp bồi dưỡng chính trị nhằm trang bị cho các đảng viên mới những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nắm được đường lối, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới; nâng cao nhận thức chính trị, nhận thức đúng đắn về Đảng, đồng thời xác định rõ trách nhiệm, không ngừng phấn đấu học tập và trong công tác.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị ĐUK giảng dạy chuyên đề tại lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
Đại diện Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương báo cáo chuyên đề tại lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietcombank đề nghị, mỗi học viên cần nêu cao ý thức học tập; nghiêm túc, tập trung để tiếp thu đầy đủ nội dung các chuyên đề; phát huy tính tích cực trong học tập, mạnh dạn, thẳng thắn trao đổi với các báo cáo viên để hiểu rõ hơn nội dung các chuyên đề. Đồng thời bày tỏ mong muốn, trên cơ sở các nội dung được truyền đạt tại khóa học, mỗi đảng viên mới tự xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam; xây dựng đạo đức tác phong lối sống, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian 03 ngày từ ngày 24 - 26/06/2020, các học viên được nghe báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng; Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; Phát triển Giáo dục & Đào tạo, Khoa học & Công nghệ; xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam; Quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và đi thực tế tại Khu di tích lịch sử Định Hoá - Thái Nguyên và Tân Trào - Tuyên Quang.

Đặng Thành

.
.
.
.