.
.

Vietcombank: Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động

Thứ Bảy, 03/10/2020|11:25

Ngày 27/11/2017, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Qua gần 4 năm thực hiện đã thực sự đem lại những kết quả rất tích cực, rõ nét trong toàn hệ thống chính trị. Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là một trong các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) đi đầu trong lãnh đạo Ngân hàng triển khai sắp xếp bộ máy, thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, với mục tiêu tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank xoay quanh nội dung này.

- Phóng viên: Là một trong những đơn vị đầu tiên của Đảng bộ Khối DNTW triển khai thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng, Đảng ủy Vietcombank có thể chia sẻ các kinh nghiệm trong quá trình thực hiện?

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành: Ngày 27/11/2017, Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch số 07-KH/TW, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW do Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Hội nghị lần thứ 6 ban hành ngày 25/10/2017. Để sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, Ban Bí thư cũng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức nghiên cứu, học tập, phổ biến quán triệt Nghị quyết đến đội ngũ cán bộ chủ chốt các địa phương, cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng chỉ đạo các cấp ủy cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết thành kế hoạch, chương trình hành động, đề án phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; xác định rõ nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ theo lộ trình, thời gian thực hiện và nhiệm vụ cụ thể của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy...

Thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối và Nghị quyết số 18-NQ/TW cũng như hướng dẫn của Đảng ủy Khối DNTW trong Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW số 142-TB/ĐUK, ngày 06/03/2019 về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp, Ban thường vụ Đảng ủy Vietcombank đã tổ chức họp, quán triệt, xây dựng Đề án triển khai và nhất trí ban hành Nghị quyết số 710-NQ/ĐU ngày 26/3/2019 về việc hợp nhất các ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với các ban, đơn vị chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng tại Vietcombank. Theo đó, mục tiêu đặt ra là nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy đối với tổ chức và hoạt động của Vietcombank; đảm bảo cho cấp ủy thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo đơn vị thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy Vietcombank ngày càng phát triển; tổ chức bộ máy của cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với cơ quan chuyên môn tinh gọn, không trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, giảm bớt những quy trình trung gian, nâng cao chất lượng tham mưu.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Kỷ niệm chương
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng" của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank.

- Phóng viên: Việc thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương đã được Đảng ủy Vietcombank triển khai như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành: Thực hiện theo các chủ trương của Trung ương và hướng dẫn của Đảng ủy Khối DNTW, Đảng ủy Vietcombank đã lãnh đạo, chỉ đạo ngân hàng thực hiện hợp nhất: Ban Tổ chức Đảng ủy với Ban Quản lý nhân sự, tên gọi sau hợp nhất là Ban Tổ chức và nhân sự; Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy với Ban Kiểm tra nội bộ, giữ nguyên tên gọi là Ban Kiểm tra nội bộ; Văn phòng Đảng ủy với Văn phòng Trụ sở chính, giữ nguyên tên gọi là Văn phòng; Ban Tuyên giáo Đảng ủy với Ban Chiến lược và Thư ký tổng hợp, tên gọi sau hợp nhất là Ban Chiến lược, Tuyên giáo và Thư ký tổng hợp.

Nguyên tắc thực hiện xuyên suốt, quán triệt nguyên tắc xây dựng Đảng là then chốt, phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm trong việc bố trí cán bộ, nhân viên sau hợp nhất phải đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng để thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng và công tác chuyên môn; tăng cường cán bộ có đủ năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cơ quan hợp nhất thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Vietcombank và các cơ quan chuyên môn theo quy định. Việc hợp nhất đã giúp bộ máy của cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với cơ quan chuyên môn tinh gọn, không trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, giảm bớt những quy trình trung gian, nâng cao chất lượng tham mưu.

Tháng 7/2020, Đảng bộ Vietcombank đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Đại hội đã bầu số lượng và cơ cấu ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Bí thư Đảng ủy được bầu trực tiếp tại Đại hội và đồng thời cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị; Ban Chấp hành gồm 30 đồng chí và Ban Thường vụ gồm 10 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra gồm 05 đồng chí; bầu Phó Bí thư; phân công ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy là thủ trưởng các cơ quan hợp nhất thực hiện chức năng, nhiệm vụ về công tác tổ chức, tuyên giáo và kiểm tra cấp ủy; phân công ủy viên Ban Thường vụ hoặc Đảng ủy viên là thủ trưởng cơ quan hợp nhất thực hiện chức năng, nhiệm vụ về văn phòng cấp ủy.

Sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Vietcombank chuyển giao chức năng tham mưu, giúp việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng từ Ban Kiểm tra nội bộ về phòng Giám sát hoạt động trực thuộc Ban Kiểm soát, đảm bảo đúng yêu cầu của Trung ương về hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng cũng như phù hợp với Đề án nhân sự cấp ủy Vietcombank nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngay sau Đại hội, Đảng ủy Vietcombank cũng đã tổ chức các Hội nghị để thực hiện phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành… đáp ứng việc các thành viên cấp ủy được bầu theo quy định của Điều lệ Đảng và theo quy định của Trung ương sẽ được phân công đảm nhận các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong doanh nghiệp.

Đại hội ra mắt Ban Chấp hành khóa mới.
Ban chấp hành Đảng bộ Vietcombank khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mặt tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Phóng viên: Đồng chí nhìn nhận và đánh giá thế nào về hiệu quả của bộ máy Vietcombank sau sắp xếp?

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành: Qua sáp nhập và bám sát các kế hoạch triển khai trước đó, Đảng bộ Vietcombank đã nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, triển khai trên toàn hệ thống về hoạt động kinh doanh, công tác quản trị hệ thống, công tác cán bộ, đặc biệt là việc xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh dài hạn. Đảng ủy lãnh đạo trực tiếp mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm cho doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội (trong Vietcombank) hoạt động theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đảng ủy ban hành nghị quyết, kết luận để lãnh đạo Hội đồng quản trị, Ban Điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh doanh, phát triển doanh nghiệp. Định kỳ, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc báo cáo và đề xuất Đảng ủy ra nghị quyết hoặc kết luận lãnh đạo thực hiện kế hoạch hằng năm, kế hoạch trung hạn, dài hạn; chủ trương phát triển kinh doanh quan trọng. Hàng quý hoặc đột xuất khi có yêu cầu, đại diện Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc báo cáo Đảng ủy về tình hình thực hiện và những chủ trương, phương hướng nhiệm vụ tiếp theo của Vietcombank. Ban Thường vụ Đảng ủy thường xuyên làm việc với lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong Vietcombank để nắm bắt tình hình hoạt động của từng tổ chức và có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Cá nhân đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW và các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy Khối DNTW khi tham dự các Hội nghị về công tác Đảng của Đảng ủy Vietcombank đã luôn ghi nhận và đánh giá cao là đơn vị tiêu biểu trong công tác sắp xếp lại các cơ quan tham mưu, giúp việc trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trực thuộc Khối DNTW.

Trong năm 2020, bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, Vietcombank mong muốn sẽ cùng chung tay với Nhà nước, Chính phủ, ngành Ngân hàng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp và khách hàng bị ảnh hưởng trong giai đoạn dịch COVID-19, sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống thường nhật để vực dậy, duy trì và phát triển kinh doanh, góp phần vào ổn định kinh tế đất nước.

- Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này.

Đặng Thành

.
.
.
.