.
.

Đảng ủy Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam:

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ Sáu, 25/12/2020|16:44

Ngày 24/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức  học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ BIDV lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính tại Hà Nội và 121 điểm cầu, bao gồm 122 chi/đảng bộ trực thuộc BIDV và 121 chi nhánh và đơn vị thành viên trong hệ thống BIDV nhưng không thuộc Đảng bộ BIDV (243 đơn vị), đặc biệt gồm 3 đơn vị tại Lào, Campuchia, Myanmar với tổng số gần 1.200 cán bộ, đảng viên tham dự.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.
Tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên và người lao động của các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ BIDV đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Tiếp - Chuyên viên cao cấp, Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Trần Xuân Hoàng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Ủy viên HĐQT BIDV truyền đạt Nghị quyết và trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ BIDV lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. 
Đồng chí Nguyễn Thị Tiếp - Chuyên viên cao cấp, Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III.
Đồng chí Nguyễn Thị Tiếp - Chuyên viên cao cấp, Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III.
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II, những hạn chế, yếu kém cần khắc phục; các bài học kinh nghiệm được rút ra. Trong đó, công tác xây dựng Đảng được chú trọng đổi mới, tăng cường, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên ngang tầm nhiệm vụ chính trị. Thực hiện đồng bộ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có nhiều kết quả tích cực. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII), đạt các yêu cầu đề ra.
đồng chí Phan Đức Tú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV BIDV yêu cầu cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tổ chức chặt chẽ việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đến 100% cán bộ, đảng viên, quần chúngtổ chức chặt chẽ việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đến 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng.
Đồng chí Phan Đức Tú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV BIDV yêu cầu cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết đến 100% cán bộ, đảng viên, người lao động.
Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có mức tăng trưởng khá, hoàn thành và vượt mức hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II đề ra, là lực lượng vật chất quan trọng để Đảng, Nhà nước và Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; giữ vững an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh tiền tệ; đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế đất nước, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nghị quyết đã đề ra mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020-2025 là tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, sức mạnh đoàn kết và năng lực đổi mới sáng tạo; tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện chủ trương cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vai trò nòng cốt và dẫn dắt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
đồng chí Trần Xuân Hoàng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Ủy viên HĐQT BIDV truyền đạt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ BIDV lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Trần Xuân Hoàng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Ủy viên HĐQT BIDV truyền đạt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ BIDV lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Đức Tú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV BIDV yêu cầu cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đến 100% cán bộ, đảng viên, người lao động; chú trọng liên hệ sát thực tiễn, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, góp phần xây dựng ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động.
Việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ BIDV lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm giúp cho các cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết. Qua đó, thống nhất, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng và triển khai chương trình hành động cụ thể của từng chi, đảng bộ, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp.
P.V
 
.
.
.
.