.
.

Đảng ủy Agribank: Sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và 02 năm thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW

Thứ Bảy, 05/06/2021|22:38

Ngày 04/6/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04 - NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và sơ kết 02 năm thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, ngày 05/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp (Hướng dẫn 17), bằng hình thức trực tuyến tới 47 điểm cầu trong toàn Đảng bộ.

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.

Về phía Đảng ủy Agribank, có các đồng chí: Phạm Đức Ấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; Tiết Văn Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc; Trần Văn Thịnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy: Với đặc thù là Đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), đến nay, Đảng bộ Agribank có 75 chi, đảng bộ trực thuộc (33 đảng bộ cơ sở, 09 chi bộ cơ sở và 33 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Agribank); trong đó có 39 chi, đảng bộ tại các đơn vị trực tiếp kinh doanh, 03 đảng bộ tại đơn vị sự nghiệp và 33 chi bộ các đơn vị tại Trụ sở chính có nhiệm vụ tham mưu cho Ban lãnh đạo trong công tác chỉ đạo, điều hành; tổ chức Công đoàn Agribank được tổ chức toàn hệ thống, trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; tổ chức Đoàn thanh niên Agribank tương đương cấp huyện, tổ chức hoạt động theo mô hình tổ chức đảng, gồm 35 Đoàn cơ sở, 08 Chi đoàn cơ sở.

Quang cảnh Hội nghị.
Đồng chí Phạm Đức Ấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Việc tổ chức triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được Đảng ủy Agribank gắn chặt chẽ với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định về phòng, chống tham nhũng, về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên; quy chế nội quy lao động, chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên và người lao động, văn hóa doanh nghiệp Agribank,… qua đó, nâng cao nhận thức, để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động tự giác rèn luyện, tu dưỡng, gương mẫu, làm gương, nêu gương về đạo đức.

Trên cơ sở Kế hoạch và Chương trình hành động của Đảng ủy Agribank, các chi, đảng bộ cơ sở đã xây dựng Chương trình hành động cụ thể phù hợp với tình hình hoạt động của đơn vị, đồng thời tổ chức học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết tới toàn thể đảng viên. Hội nghị tại các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở do đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp quán triệt, truyền đạt nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), 100% đảng viên trong Đảng bộ đã xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên hàng năm làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

Thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, ngày 05/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, của Đảng ủy Khối DNTW, Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank đã thực hiện nghiêm túc việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp; đồng thời chỉ đạo các đơn vị hợp nhất công tác Đảng tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau Đại hội; thực hiện cơ cấu lại Agribank gắn với xử lý nợ xấu và tiến tới cổ phần hóa. Công tác cán bộ được quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt, đồng bộ, kịp thời giữa quy hoạch, kiện toàn cấp ủy và quy hoạch, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo tại đơn vị; hoạt động truyền thông gắn với công tác tuyên giáo, dân vận, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường; công tác kiểm tra, giám sát được chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, việc xử lý vi phạm sau thanh tra, kiểm tra được tiến hành đồng bộ, kịp thời.

Việc hợp nhất các cơ quan Đảng vào chuyên môn đã phát huy nhiều ưu điểm gắn giữa lý luận với thực tiễn, khai thác tối đa các nguồn lực của chuyên môn đã phát huy tốt hơn, triển khai hiệu quả hơn công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Agribank; đồng thời, hạn chế chồng chéo trong chỉ đạo, hướng hẫn về công tác đảng và công tác chuyên môn giữa các đơn vị.

đồng chí Hồ Xuân Trường - Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Agribank đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII).
Đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Để làm rõ hơn các nội dung của Báo cáo, Hội nghị đã thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến đóng góp, đặc biệt là ý kiến tham luận của đại diện của các cơ quan tham mưu giúp việc cho Đảng ủy, các chi, đảng bộ trực thuộc trong công tác quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và thực hiện Hướng dẫn số 17- HD/BTCTW, ngày 05/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương.

Thay mặt Đảng ủy Khối DNTW, đồng chí Hồ Xuân Trường - Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Agribank đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, cũng như việc triển khai, thực hiện Hướng dẫn số 17 của Ban tổ chức Trung ương, nhất là vấn đề nhận thức và cách thức tổ chức triển khai tích cực, chủ động, có nhiều chuyển biến rõ nét trong công tác chỉ đạo trực tiếp và toàn diện công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Agribank.

Đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy Agribank phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, cấp ủy đảng các cấp cần lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện quy trình, thủ tục và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát. Phân định rõ thẩm quyền cũng như trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng nhiệm vụ; tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động để kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhất là việc triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người lao động; quy chế về thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với trường hợp vi phạm. Đồng thời tiếp tục tổng kết, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở nhằm phản ánh tới cấp ủy cấp trên, qua đó góp phần nâng cao công tác chỉ đạo, lãnh đạo và thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn 17 của Ban Tổ chức Trung ương.

Minh Trung

.
.
.
.